måndag 27 augusti 2018

fast fashion och influencers som måste ta ansvarJag skrollar igenom en av modebloggarna jag läser och ser ännu ett samarbete med NA-KD. Ännu ett "20 % bort på hela sortimentet", ännu ett steg mot en mindre hållbar planet. Jag dömer verkligen ingen för att gilla kläder, det gör jag själv också. Att blogga om mode är inte heller en dålig sak och jag märker att många influencers idag pratar mer om en hållbar garderob, vilket jag verkligen vill lyfta på hatten för. I Svenskfinland hittar du t.ex. @sandraemiliah och @lastingcloset som pratar om det här, älskar deras konton och bloggar! Dessutom kan influencers som skriver om dessa ämnen och inspirera andra på ett sätt som kan höja deras självkänsla och överlag lyfta dessa personer i vardagen. Jag tror på att modebloggar och -influencers behövs men i så fall måste vi styra det mot en mer hållbar riktning.

Däremot känner jag en viss tyngd i bröstet av de influencers på bloggar eller Instagram som bara peppar till att köpa mer, influencers som alltför sällan (eller aldrig) samarbetar med företag som faktiskt försöker producera slow fashion framför fast. Mina favoritmodebloggar vill skicka iväg en till HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot för att köpa mer mer mer. Och hela den där "MUST HAVE"-attityden - som om du inte kan leva ett normalt liv utan ett till par skor. Det är faktiskt en miljö- och statusfråga vi måste diskutera. Alla har inte råd med det som uppmuntras köpa och samtidigt mår naturen dåligt av det. Var är samarbeten med t.ex. second hand- och vintagebutiker, företag som producerar kläder av återvunnen bomull, etiskt mode där slavarbete inte finns i bakgrunden? Varför får inte dessa brand samma synlighet som ovannämnda företag?

När Lisa Olsson sade att hon gärna stöder ett visst märke som använder mycket mindre vatten i sin bomullsproduktion än vad som är vanligt, blev jag nästan tårögd. Vi behöver modebloggare och andra influencers med ett sinne för vår planets framtid (även om Lisa visserligen uppmuntrar till konsumtion av mindre etiska kläder också). För vi pratar hela tiden om hur man måste vara uppdaterad om vad som fungerar i samhället just nu - en modebloggare måste t.ex. följa klädtrender och dessutom veta vilka sociala medier som fungerar för vilken typ av följare - och ändå är det som att hela klimatbiten fallit bort trots att den är så aktuell. Hur kommer det sig?

Jag utmanar alla som jobbar inom modebranschen att se över sin konsumtion och även den livsstil hen visar upp. Kanske IvyRevel kan tillverka en kollektion gjord på återvunna material och där en viss procent av pengarna går till WWF? Kanske kan de införa en garanti på att exakt alla som arbetar för dem mår bra? Kanske HM kan sluta producera dåligt nagellack som, skojar ej, inte håller alls? Kanske NA-KD endast accepterar fair trade-klädkollektioner tillsammans med influencers? Jag menar allvar. Vi. Kan. Inte. Fortsätta. Så. Här. Vi måste faktiskt börja klä oss mer klimatsmart, göra fler etiska val och inte stöda fast fashion i den grad vi gör idag - men framförallt måste de som skapar modet och de som uppmuntrar oss till konsumtion tänka om. Det är så oerhört viktigt om denna planet och människorna på den skall kunna räddas. Och det vill vi väl?

Här har jag skrivit en kort liten lista på saker alla, men främst modeinfluencers, kan göra för en lite bättre kläd-värld:

Prata mer om second hand! Visa att det inte är skamligt eller på något sätt sämre än nyproduktion. Tvärtom.

Kombinera gamla plagg på nya sätt - visa hur en speciell blus kan fungera under olika tillställningar. Det är viktigt att plagg faktiskt används och inte bara hamnar längst bak i skåpet.

Gör ett samarbete med någon viktig organisation som arbetar för t.ex. rättvis handel eller återbruk av saker och ting och uppmuntra andra att bli medlemmar i organisationen.

Märk dina samarbeten med en text som uppmuntrar till att köpa plagg som faktiskt är tidlösa och går att använda länge. Uppmuntra läsarna att köpa vettigt mode trots "20 % på hela sortimentet".

Ta upp miljöfrågor på bloggen eller Instagram eller var som helst. Personer med hundratusentals följare kan göra stor skillnad och påverka mycket. Gör miljöräddning hett.

Vad mer?

___


I am scrolling through one of my favorite fashion blogs and I see yet another collab with NA-KD. Another "20 % off everything", another step towards a dying planet. I seriously don't judge anyone for liking clothes and fashion, I do too. Blogging about these things is nothing bad either and I notice that many influencers today speak even more about a sustainable wardrobe, which really is something I appreciate. In the Swedish speaking parts of Finland we have for example @sandraemiliah and @lastingcloset talking about these things, I love their accounts and blogs! And influencers talking about fair and slow fashion can inspire others in a way that can improve their self esteem and help them in their every day life. I do believe that we need fashion bloggers and influencers but in that case, they need to work for sustainability.

But I do feel some kind of anxiety because of those influencers on blogs or Instagram who only make us want to consume more, influencers who very seldom (or never) have collaborations with companies that actually try to produce slow fashion instead of fast. My favorite fashion blogs always want me to buy stuff from HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot.  And that "MUST HAVE" attitude - like you really couldn't live without another pair of shoes. This is seriously a privilege and environmental issue that we need to discuss. Not anyone can afford to live like this - buying all the time - and the planet can't take much more. Where are the collabs with for example second hand and vintage stores, companies producing clothes from reused cotton, ethical fashion where there has been no kind of slavery involved? Why can't brands like these get as much visibility as the ones mentioned before?

When Lisa Olsson said that she likes to support a brand that uses a lot less water in their cotton production than what these usually require, I almost cried. We need fashion bloggers and other influencers that want to take care of our planet (even though Lisa still definitely encourages us to buy fast fashion as well). We always talk about how everyone should be updated on today's world - a fashion blogger should always know what the latest trends are and also be aware of what social media platforms work when - but it feels like the environmental part is forgotten every time. And that one is so fucking important right now, right?

I challenge everyone working with fashion to really think about this and their consumption and the lifestyle they are showing the world. Maybe Ivyrevel could have a collection made of reused materials and give some of the money to WWF? Maybe they could guarantee that everyone working for them has fair working conditions? Maybe HM could stop producing nail polish that, not kidding, does not work? Maybe NA-KD would refuse to let influencers design collections that are not fair trade? I don't want to be mean and a mood killer when it comes to sustainability, I really don't. But this is a big problem. We. Can't. Keep. Doing. This. We really have to dress more sustainably, make more ethical choices and not support fast fashion as much as we do today - but most of all those who create the fashion and those who encourage us to consumerism need to rethink. This is so extremely important if we want to save our planet and the people on it. And don't we want that?

I have listed a few things anyone, but especially fashion influencers, can do for a better fashion world:

Talk more about second hand! Show the world that it isn't shameful or something bad.

Combine clothes in new ways - show how a shirt can be used for different occasions. It is important that we use the clothes we have and don't forget them in the closets.

Do a collaboration with an organisation that works for for example fair trade or the reusing of things. Inspire others to join the organisation.

Mark your collaborations with a text that inspires people to actually only buy things they need and that are timeless and easy to use a lot. No matter if it is a "20 % off everything" kinda collab, just do it.

Talk about environmental issues on the blog or Instagram or anywhere. People with a lot of followers can make a big difference. Make being green hot.

What else?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog