måndag 15 oktober 2018

hjälp barnen rädda världenJag har ju kanske berättat om hur jag lärde mig om klimatförändringen. Jag var 11 år och hörde om det från en kusin. Det formade mitt liv! Jag önskar så klart att vi kunde ge samma gåva (eller vad man nu skall kalla det) till alla barn idag, så att även de blir intresserade av att rädda världen. För jag upplever det som en gåva, tack kusin : ) Jag skulle knappast vara som jag är idag om det inte vore för min lust att rädda världen. Man mår bra av det - och så klart mår även naturen bra av det.

Saker du kan göra för att lära din egna eller andras barn att rädda världen:

Berätta kort om global uppvärmning och vad det är. Kort kan man säga att mycket av den aktivitet vi människor gör orsakar växthusgaser som t.ex. koldioxid och metangas vilka i sin tur värmer upp planeten mer än behövligt. Förklara om konsekvenserna av en varmare temperatur: smältande glaciärer som leder till att landytor svämmar över, ekosystem tar skada (t.ex. korallreven som är hem till miljoner fiskar - dör korallreven dör även fiskarna), snön försvinner, naturkatastrofer ökar och människor i fattiga länder får det allt svårare m.m. (Källa: WWF)

___

I have maybe told you about how I learned about climate change. I was 11 years old when my cousin told me about it. It really shaped my life! I wish we could give all the kids this same gift (or whatever we should call it), so that they too can be interested in saving the planet. Because I see it as a gift, thank you cousin : ) I would probably not be this person today if it wasn't for my wish to save this world. I feel good on the inside because of it - and the planet is loving it too.

Things you can do to teach your own or someone else's kids to save the world:

Tell them briefly what global warming is. You can tell them that almost all activities we humans do cause greenhouse gases like for example carbon dioxide an methane gas, which warm our planet too much. Tell about the consequences from warmer temperatures: glaciers melting which leads to higher sea levels and land areas being covered in water, eco systems that are damaged (for example the corals that are homes to millions of fish - if these corals die the fish will die too), snow is disappearing, natural disasters become more common and people in poor countries will suffer even more. (Source: WWF)​Förklara att små steg i vardagen gör skillnad. Många bäckar små! Om du känner barnet väl, visa hur man redan i lekrummet kan göra miljöval. Berätta hur bra det är att rita på båda sidorna av pappret i stället för bara den ena och uppmuntra också barnen till att rita på t.ex. utprintade papper med text på ena sidan. Berätta att träd huggs ner för att bli papper och att vi kan rädda några träd genom att spara pappren. Träden är bra för att de förser oss med syre och binder koldioxid! Viktigt med tanke på att minska mängden växthusgaser (se stycket ovan). I lekrummet kan man också berätta att leksakerna kan köpas som begagnade för att inte nya resurskrävande sådana skall behöva tillverkas. En rolig lek för ett barn kunde vara att skapa en återvinningsstation i lekrummet med lådor för kartong, glas, metall, papper etc och sedan lära barnet att sortera rätt (antar att ni förstår det men låt inte barnen ha vassa glas- och metallföremål i rummet). Gå sedan vidare till nästa rum och berätta hur man i köket t.ex. kan äta mer av sådant som inte kommer från djurriket och låt barnet bli intresserat av grönsaker och baljväxter i stället. Till klädskåpet är det bra att köpa begagnade plagg och i badrummet kan man spola toaletten med den mindre mängden vatten samt spara vatten då man duschar, badar, tvättar tänder och händer. Visa hur!

Ge barnen poäng för alla miljögärningar hen gör. Det kan vara pappersstjärnor ni tillsammans klippt ut ur en gammal tidning eller liknande, som barnet sedan får lägga någonstans varje gång planeten räddats litegrann. Det kan handla om att plocka upp skräp från naturen, påminna föräldrar/vuxna att ta med sig egna påsar till butiken, att äta upp all mat på tallriken, att lägga något i komposten m.m. Kom ihåg att det är bra att berätta för barnet varför det hen gör är bra för miljön.

___

Explain that small actions are important. If you know the child well, show how they can make a change in their own room. Tell them about how good it is to draw on both sides of the paper instead of only one and tell them that they can use old printed papers with texts on one side too. Tell them that trees are cut down to become paper and that we can save the trees if we save paper. Trees are important since they provide us with oxygen and bind carbon dioxide! Important when it comes to reducing the amount of greenhouse gases (see the text above). In the child's own room you can tell them that toys can be bought second hand so that new toys won't need to be produced. A fun game would be to create a recycling station in the child's room with boxes for carton, glass, metal, paper and so on and then teach the child to recycle correctly (I guess you understand this but don't let the child have any sharp glass or metal items in the room). Then go to the kitchen and tell them how they can eat more food without any animal products and let the children become interested in veggies and other foods instead. To the wardrobe you can always buy second hand children's clothes and in the bathroom you can flush the toilet with the button that uses less water and also save water while showering, bathing, brushing teeth and washing hands. Show them how!

Give the child environmental points for everything they do for the planet. It can be paper stars that are cut out from old magazines or something similar, that the child can put in a box or notebook each time the planet has been saved a little. It can be about collecting trash from nature, reminding parents/adults to bring their own bags to the store, eating all the food that is on the plate, putting something in the compost and so on. Remember to tell the child why what they are doing is good for the planet.Lär om hur cyklar är miljövänligare än bilar. Om barnet har möjligheten: lär det att cykla och tycka att det är roligt. Åk ut på cykelturer med picknick-korgen med! Visa också att långflygsresor orsakar stora utsläpp och att det inte är på något sätt dåligt eller "lame" att inte resa iväg till andra länder. Lär barnet uppskatta hemlandet. I Åbo finns t.ex. en av världens vackraste skärgårdar där man kan ha alldeles underbara semestrar. Min dröm är faktiskt att bo ute på en liten holme i Åbo skärgård en hel sommar, inte i ett tropiskt land där jag lever på mojito (som är ganska gott ändå:) ).

Berätta om konsumtion och varför det är dåligt för miljön. Produkter kan resa långa vägar för att hamna i vår butik och samtidigt vara gjorda av material och kemikalier som på olika sätt kan förstöra planeten. Hylla därför barnet varje gång hen kan avstå från något materiellt och lär barnet att presenter inte är en definition av hur mycket man älskar barnet. Har man tiden och orken kan t.ex. en rolig tomteverkstad vara roligare än en fysisk present. Eller en heldag med barnets favoritmänniskor. Eller helt enkelt köpa fysiska presenter men låta antalet vara litet!

Lär barnet att älska naturen. Se på filmer om planeten och låt barnet fascineras över hur mycket otroligt det finns här. Gör det till en rolig grej. Även om du berättar om klimatförändring och konsekvens och det kan upplevas skrämmande, vänd om det till en rolig utmaning. Fråga: "hur kan vi rädda världen idag då?" och låt barnet svara. Bygg bihotell (läs mer här) och bi-spa om somrarna  genom att ställa ut fat med vatten bin och getingar kan dricka samt stenar i vattnet de kan landa på. Ta tillvara alla äpplen om höstarna och lär barnet koka mos. Barnet kommer att ha kul!

Har du fler tips som du själv använt dig av? Berätta!

___

Tell them how bikes are more environmentally friendly than cars. If the child has the possibility to do it: teach them how to bike and make it something fun. Do bike hikes and bring a picnic basket. Show them that flying far away causes huge carbon emissions and that it in no way is bad or lame to not travel to other countries. Teach the child to appreciate their own home country. Turku has one of the world's most beautiful archipelagos and you can spend amazing vacations there. My dream is to live on a small island in the Turku archipelago for a whole summer, not in a tropical country where I live on drinking mojitos (even though they are pretty delicious:) ).

Tell them about consumption and why that is bad for the planet. Products can travel far away to get to our stores and they can be made from materials and chemicals that in different ways damage our planet. Praise the child each time they don't want anything material and tell them that gifts aren't a definitions of how loved the child is. If you have the time, arrange fun workshops where they can participate instead of giving them material gifts. Or one whole day with the child's favorite people. Or just buy material gifts but only a few!

Teach the child to love nature. Watch films about the planet and let the child be fascinated by all the amazing things that exist. Make it into something fun. Even if you tell them about climate change and its consequences and it can seem scary, turn it into a fun challenge. Ask "how can we save the planet today?" and let the child answer. Build wasp hotels (read more here) and wasp spas in the summer by putting out plates with water and small stones (the wasps can now land on the stones and drink the water). Use all of the garden apples in the fall and teach the child to make jam. The child will have a lot of fun!

Do you have any other tips that you do yourself? Please tell me!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog