måndag 1 april 2019

feminism will save the earth


Please, feel free to use these pictures above but kindly mention me, since I am the creator. Thanks <3

Innan någon som inte ännu vågar (eller vill) kalla sig feminist blir jäkligt arg, skall jag ta och förklara vad feminism betyder. För det första, det betyder inte att kvinnorna skall ha det bättre än männen, det betyder inte att man hatar män för att man är feminist och det är inte på något sätt en dålig sak att vara feminist. Däremot betyder feminism att man vill att alla har samma rättigheter och förutsättningar, oberoende kön. Jämställdhet, det är synonym till feminism. Jämställdhet betyder ju faktiskt också att männen skall ha det bra!

Så då vare avklarat!

Jag har en teori om att feminismen kunde rädda världen. Helt ensam är jag inte heller om att tänka så eftersom det faktiskt talas om det annanstans också. Feminismen skulle på många sätt innebära en vackrare värld men kunde samtidigt eventuellt vara en av lösningarna på klimatförändringen.

Kvinnor blir lärda att konsumera mycket för att vara vackra. Ett krav på kvinnor i en halv evighet har ju varit att se bra ut. Vackra, heta kvinnor uppmärksammas i reklamer, vackra kvinnor är modeller (och framförallt smala kvinnor) och otaligt många kvinnor anser att de behöver genomgå skönhetsoperationer, sminka sig, lägga i löshår etc.. för att vara tillräckligt vackra. Att kvinnor ofta har större garderober än männen (åtminstone i västvärlden) är också en direkt följd av att det finns ett så enormt behov för en kvinna att vara utsmyckad. En man kan leva i samma kostym i trettio år. Det är väl rätt enkelt att räkna ut att man skulle konsumera betydligt mindre om inte alla dessa krav på kvinnor fanns.

Men inte endast kvinnorna konsumerar mer pga att vår värld är långt ifrån feministisk. Också männen har krav på sig. Man skall vara stor och stark (konsumtion av vassleprotein alltså!), en "riktig" man äter bara kött, en mäktig man har en verklig machobil som drar mycket bränsle. Dessutom har jag märkt att en minimal del av de som följer mig och deltar i mina föreläsningar är män. Är det inte "manligt" eller coolt att tänka på miljön? Eller vad vet jag men männen som intresserar sig för det jag snackar om är minimalt få. Personerna som kritiserar mig däremot, de är nästan alltid män. Jäkligt synd.

Om feminismen skulle få ta över skulle kvinnor ha bättre möjlighet till utbildning och arbete världen över och skulle troligtvis föda färre barn. Vår värld överpopulariseras och det här kunde vara en lösning. Ju mer det blir okej för kvinnor att dessutom höja sin röst, desto vanligare blir det antagligen att diskussionen om planetens välmående tas. Eftersom, som sagt, de flesta som verkar insatta i frågan faktiskt är kvinnor.

Jag var länge en av de där tjatiga personerna som ansåg att jag inte var feminist för att ordet klingade för negativt. Problemet är att jag helt enkelt inte hade läst på tillräckligt mycket om saken, för feminism är ju - SOM JAG NÄMNT - en synonym till jämställdhet. Jämlikhet. Att alla skall ha det lika bra. När jag väl vågade börja kalla mig feminist förändrades hela min världssyn. Plötsligt var jag inte längre okej med att män skrek "hora" efter brudar på stan, att vissa gamla killkompisar pratade nedvärderande om kvinnor de dragit hem från krogen, jag kunde inte acceptera att kvinnor slutshameade varandra.

Jag insåg att allt det där kommer "hemifrån", från det samhälle vi haft i så många år. Det är kvinnorna som blir lärda att inte gå hem med någon efter första dejten för killen kan tappa intresset? Lol, låt honom tappa det då. Likväl tappar väl hon intresset för honom då. Kvinnor får springa hem från barer för att inte bli våldtagna, kvinnor får ha nycklarna gömda i handen som ett vapen om någon skulle överfalla. Kvinnor blir värderade efter deras utseende medan killar kan se ut hur som helst (påååå riktigt) och ändå anses vara goda idrottare, ledare, kompisar, vad som helst. En kvinnas egenskaper verkar liksom inte vara viktiga, det är hur hon utsmyckat sig själv som avgör. Det äcklar mig att det är på det sättet och jag är också sjukt trött på att folk blir kränkta för att man uttalar sig som jag gjort i den här texten. Ingen som blir kränkt av det här är någon jag vill vara vän med. Om du inte är feminist, om du inte respekterar kvinnor, om du tycker att en riktig man skall vara en röv, ja sluta läsa min blogg. I don't wan't you here.

Feminismen kommer att rädda världen.***Before anyone who yet doesn't dare to (or want to) call themselves feminist becomes angry, I will explain what feminism is. First of all, feminism is not about women being above men, it is not about hating men and feminism is in no way a bad thing. Actually feminism is all about everyone having the same rights and opportunities no matter the sex. Equality is a synonym to feminism. Equality means that men will have it better too!

Good, now we know that!

I have a theory that feminism could save the world. I am also not alone with this opinion, a lot has been written about it. Feminism means a better world in many different ways but could possibly also be a solution in fighting climate change.

Women are taught to consume more to look beautiful. It has been a norm for a long time now to look good as a woman. Beautiful, hot women are represented in commercials, beautiful women are models (and often also skinny women) and so many think that they need to do plastic surgery, wear make up, use hair extensions and so on... to be pretty enough. The fact that women often have larger wardrobes than men (at least in the western countries) is also a consequence from the thought that women should look good. A man can wear the same suit for thirty years. I guess it is pretty easy to understand that we would consume a lot less if it wasn't for all this pressure on women in today's society.

But not only women consume more because of the world not being feminist enough. Also men feel the pressure to be a certain way. You need to be strong and big (consuming protein shakes!), a "real" man only eats meat, a powerful man has a real macho car that consumes crazy amounts of fuel and I have also noticed that a very small part of all of those who follow me and come to my lectures are men. Is it not "manly" or cool to think about the planet? Or what do I know but men who seem interested in these things I talk about are very few. The people who criticize me though, almost always men. Why.

If feminism could grow bigger, women would more likely study and work longer and have fewer kids. Our world is over populated and this could be one solution to that. The more OK it becomes for a women to also speak up, the more likely it is that we hear about our planet's well-being more often. Since, like I said, the majority of those working for the environment seems to be women.

I used to be one of those annoying people who wouldn't call themselves feminist because the word sounded so aggressive. The problem is that I hadn't read enough about it, because I mean feminism is - LIKE I HAVE MENTIONED - a synonym to equality. Everyone should have equal rights and opportunities. When I finally felt that I wanted to call myself a feminist, my whole look on the world changed. Suddenly I wasn't OK with people calling women "whores", that some old friends (men) spoke so disrespectfully about women they had taken home from the bar, I couldn't accept that women were slut shaming each other.

I realized that all of this comes from "home", from the society we have been living in for such a long time. Women are taught not to go home with anyone after the first date since the guy can lose interest in her? Lol, let him do that then. I'm sure she can lose interest in him too. Women need to run home from bars to not get raped, they need to hide their keys in their hands in case someone would attack them. Women are valued by their looks when men can look any f*cking way possible (seriously) and still be considered as good athletes, leaders, friends and what not. A woman's qualities are not as important, it is all about her looks. It disgusts me that we still live in a world like this and I am super tired of people being provoked by similar stuff to what I have written above. No one who is provoked by this is anyone I want to be friends with. If you aren't a feminist, if you don't respect women, if you think a real man should be a douche, please stop reading my blog. I don't want you here.

Feminism will save the world.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog