torsdag 2 maj 2019

don't let greenwashing fool youIdag vänner skall vi snacka gröntvätt, greenwashing. Det här är en lång text men SNÄLLA LÄS DEN. Många av er har bett mig skriva om det så jag hoppashoppas ni tycker det blev bra<3


Greenwashing är ett begrepp som berättar om hur man försöker verka grön även om man inte alls behöver vara det. Företagen är väl kanske de värsta bovarna här, man marknadsför sig som etiska och gröna för att man gör 1 av hundra saker på ett miljövänligt sätt. Resterande 99 är dåliga.

Greenwashing är ett enkelt sätt att få fler kunder, det verkar ju trevligt att stöda bra företag liksom. Att vara grön är dessutom hett. Men ofta, tyvärr, bryr sig inte dessa företag desto mer om miljön bara därför. Det är enkelt för HM att verka som ett företag som tar ansvar då de ger oproportionerligt mycket synlighet till sina "conscious"-kollektioner och det faktum att de sorterar textilavfall som kunderna hämtar in. Att poängtera att något plagg är "organic cotton" är också enkelt men säger nog inte mycket om företagets verksamhet egentligen. Fortfarande får fabriksarbetarna troligtvis minimala löner, också då de syr miljövänlig bomull, och fortfarande är kläderna av dålig kvalitet, transporterade långa vägar osv osv. Och det textilavfall man hämtar in ger en en rabattkupong så man sedan kan shoppa vidare? HM bryr sig inte om miljön mer än sin egen framgång och vinst och så är det bara.

Att vara grön är trendigt och det säljer. Det lurar också kunder, man väljer hellre "eko" framför "vanligt". Startar du ännu ett företag som tillverkar mode och marknadsför det som ett hållbart brand måste du fråga dig själv om det på riktigt är det. Jag anser inte att ytterligare ett företag med miljövänliga kläder är särskilt bra för planeten om de tillverkas långt borta på andra sidan jorden och av t.ex. miljövänlig bomull. Bomullen kräver enorma mängder vatten och att därefter transportera kläderna till Finland.. nej. Produkternas hela livsresa från tillverkning till transport och dessutom till själva brandets rykte behöver göras på ett grönt sätt för att vara hållbart. Att i stället välja att tillverka kläder av gammalt textilavfall som redan finns i Finland är ett exempel på mycket bättre verksamhet än att använda "hållbara material". Också bättre att t.ex. sy om gamla second hand-plagg, också de redan i Finland.

Vi måste minnas att all produktion kräver någon form av resurser och vi måste lära oss att använda dem minimalt, annars är det inte hållbart. Ett företag som bara vill producera mer och mer utan kreativa återbrukslösningar borde inte få kalla sig hållbara. Produkter som tillverkas borde alltid vara möjliga att reparera om de går sönder men ett faktum är att en stor del av fast fashion-industrin idag tillverkar produkter som inte går att reparera. Att konsumera mer är inte lösningen på våra problem. Är det verkligen värt det att byta ut sina hushållsmaskiner mot sådana som är miljömärkta bara för att de råkar finnas på marknaden eller kunde man eventuellt bara använda den som redan finns och också minska tiden man använder den? Greenwashing handlar om att försöka få oss att konsumera mer än förr, inte att vara gröna. Och därför luras vi väl att tro att det miljövänliga alternativet är dyrt därför att vi inte alltid förstår att det miljövänliga alternativet är att inte konsumera alls.


Några saker du kan göra för att inte bli greenwashad:


- Tro inte direkt på reklamorden för en produkt.
Mat kan ofta heta "naturligt!" "grönt!" "rent!" på förpackningen men inte nödvändigtvis vara det. Läs innehållsförteckningen - mycket möjligt kan en produkt som kallas naturlig och ren och allt fan t.ex. innehålla palmolja. Jag trodde ofta att "Go Green"-märket sålde ekologiskt odlat men det visade sig att deras definition på grönt var att det snarare var frågan om grönsaker. Veganskt, typ. Använder dock det här märket men blev provocerad att namnet var missledande.

- Läs på om företaget.
Det är bra att företag vill göra mer gröna val men det är orättvist att det är en minimal del av det de gör men ändå ger dem positiv reklam och ett rykte om att de är miljövänliga. Det är orättvist att de tjänar pengar på miljön i stället för att faktiskt bry sig på riktigt, förstår ni? Om HM har en etisk kollektion betyder det inte att man är en ansvarsfull konsument om man köper av dem - man stöder fortfarande HM. Företaget säger mer än själva produkten - på gott och ont. Ett företag kan också kalla sig "etiskt" utan att alls förklara varför. Vad är etiskt? Har man inte barnarbetskraft men låter bli att nämna att man eventuellt plågar djur i processen? Osv osv. Etiskt borde betyda att det på alla plan är etiskt.

- Tro inte direkt på bilderna.
En bild som ser inbjudande ut på en matförpackning, kan få en att tro att produkten är naturlig, eko, bra för miljön. En bild på en glad bonde på en äng kan få det att "kännas lokalt" att köpa den brödpåsen osv. Det är dock bara smart marknadsföring, inte nödvändigtvis något som är bra för miljön. Det är alltid produktens innehåll, processen och vad företaget står för som är avgörande för hur miljövänlig en produkt är.

- Köp mat med så lite extra som möjligt.
Ju färre ingredienser din tomatsås innehåller, desto bättre är den för dig och planeten oberoende om förpackningens slogan är "den renaste tomatkrossen" eller inte. Osv. Kom också ihåg att inte heller ordet "ekologisk" alltid är detsamma som miljövänlig. Det är knappast ett bra miljöval att köpa en ekogrönsak från Peru i stället för en icke-eko från Finland.

- Gör mer själv från början.
Om du kan, hinner och har möjligheten: det är alltid bättre att göra jordnötssmöret själv, tillreda tomatsåsen av egna ingredienser och ja.. vara mer delaktig i processen. Du har mer kontroll över en produkt då och kan eventuellt köpa största delen av lokala försäljare. Samma gäller också annat, som inte är mat. Plantera gärna dina växter själv genom att t.ex. ta sticklingar från andra plantor m.m. Om du kan bygga - bygg! Annars: köp gärna dina möbler second hand eller av någon som tillverkat dem själv och som kan berätta ursprunget för materialet. Ni fattar. Vi måste vara en del av tillverkningen, vi måste ha en egen hand i spelet i större grad.

- Konsumera alltid mindre
Det nämnde jag redan men tål nämnas igen: så länge du inte konsumerar kan du inte heller falla för greenwashing. Och du behöver inte hitta fram i djungeln av etiska och icke-etiska företag.

Har ni fler tankar om greenwashing?


***


Today my friends, we will talk about greenwashing. This is a long text but PLEASE READ IT. Many of you have asked me to write about this so I hope you think the text is good<3


Greenwashing is a concept that tells us that someone is trying to get a reputation about being environmentally friendly without necessarily being that. Companies are probably those who do this the most, they market themselves as green entrepreneurs because they do 1 out of a hundred things environmentally friendly, and the resting 99 are bad.

Greenwashing is an easy way to gain more customers, it feels good to support good companies. Being green is cool, the new black. But often, unfortunately, these companies don't care as much about the planet as they try to make us believe. It is easy for HM to seem like a company taking responsibility when they give a little too much visibility proportionally to their "conscious" collections and the fact that they let their customers donate textile waste to them. Saying that a piece of clothing is "organic cotton" is easy to do but it doesn't say much about the company's values or what they do. I am pretty sure the factory workers still get paid very little, even though the material is organic cotton, and the clothes are still really bad quality, transported long distances etc etc. And the textile waste you can donate to HM gives you a discount coupon so that you can shop more. HM does not care about the environment as much as they care about making money and that is how it is.

Being green is trendy and it sells. It fools the customers, we are more likely to choose "organic" instead of "normal". If you start a business with sustainable fashion and market it as a sustainable brand you need to ask yourself if it really is sustainable. I don't think yet another company with environmentally friendly clothes is a good idea if the pieces are made far away on the other side of the world and are made from for example organic cotton. Cotton requires huge amounts of water and then transporting them to Finland.. no. Companies need to think about the product's whole life, everything from production to transportation to the brand itself, to actually be sustainable. Choosing to make clothes from old materials that already exist in Finland is a lot better, for example. Better than buying "sustainable materials" for producing new stuff.

We need to remember that all production requires some kind of resources and we need to learn how to use them as little as possible, otherwise it is not sustainable. A company that only wants to produce more and more without creative ideas for reusing stuff, should not be allowed to call themselves sustainable. Products that are produced should be possible to be repaired if they break but it is a fact that fast fashion usually isn't meant to be repaired. Consuming more is not the solution to our problems. Is it really worth buying new household machines just because they are "eco" instead of just using what we already have at home? And use them even less to make them last longer and to save electricity. Greenwashing is all about making us consume more than before, not to actually be green. And I guess that is why we are tricked into thinking that the environmentally friendly option is expensive since we don't always understand that the most environmentally friendly option is to buy nothing at all.


Things you can do to not be greenwashed:

- Don't believe all commercials you see.
Food can often be called "natural!" "green!" "clean!" on the package but not necessarily be that. Read what the product contains - a "natural" product can in fact be anything but natural, a "green" option can have palm oil etc. For a long long long time I thought that GoGreen sold organic food but then I realized that the green part was just that it was vegan. I still use this brand but it annoyed me that the word green was so misleading.

- Read about the company.
It is good that companies want to make green choices but it is unfair that it is a minimal part of what they do and they still get a really positive reputation from that. It is unfair that they make money on our environment instead of actually caring, for real. You know. If HM has an ethical collection, it doesn't mean that we are smart consumers if we buy from them. That is still the same as supporting HM. The company says a lot more than the product itself - both in good and bad ways. A company can also call themselves "ethical" without explaining what they mean. What is ethical? Maybe they are not using child labor but treat animals badly? Etc etc. Ethical should mean that it is ethical on all levels.

- Don't always believe the pictures.
A picture that looks nice on food packaging, can make us think that the product is better for the environment than what it really is. A picture of a happy farmer can make it feel like we are buying "local" food but really the picture means nothing. It is smart marketing, for sure, but it fools us. Always look at what the product contains, think about the process, where it has been produced and the brand itself.

- Buy food with as little ingredients as possible.
The less your tomato sauce contains, the better it is for you and the planet no matter if the slogan is "the cleanest sauce" or not. "Organic" doesn't have to mean good either. I don't think it is good to buy organic from across the globe instead of non-organic from a local farmer.

- Do more from scratch.
If you can, have the time and are able to: it is always better to make the peanut butter yourself, making your own tomato sauce from your own ingredients and.. being more involved in the process. You have more control over your product and probably buy most of your ingredients from local sellers. It is the same thing with other things, not only food. Take cuttings from your plants instead of buying new ones etc. If you know how to build - build! Otherwise: buy second hand or from someone who makes their own products. Then you will probably also know the origin of the materials etc. You get it. We need to be part of the process, we need to do more.

- Consume less.
I already said it but I will repeat: as long as you don't consume anything, you can't be greenwashed. And you don't need to find a solution in a really difficult jungle of more and less ethical companies.

Do you have more thoughts about greenwashing?

2 kommentarer

  1. Bra inlägg! Hur företag porträtterar sig själva som miljövänliga stör mig så mycket. Tex när många klädkedjor slutade dela ut plastpåsar (vilket förstås var bra) fick de massor med uppmärksamhet i media om hur de kämpar för miljön, helt okritiskt, trots att det är allmänt känt hur smutsig klädindustrin är - på alla plan.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej och tack! Ja eller hur. Så irriterande och orättvist, eftersom det ger en helt fel bild av företaget. Men jag hoppas folk lär sig mer om vad som faktiskt är greenwashing och kanske börjar fundera kritiskt över dessa företag. Speciellt klädmärken inom fast fashion känns så smutsigt. Eller ja, att de kan sälja mer för att man tror att de är gröna. Kram!

      Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog