söndag 27 oktober 2019

21 ways to save energy at home


1. Stäng av din frys i perioder. Avfrosta den då det behövs och ifall du inte nödvändigtvis behöver ha något i den, låt den stå avstängd därefter. När den igen är nödvändig - sätt igång.

2. Försök att alltid att baka mer samtidigt om du har ugnen igång. Släng ihop en bröddeg om du ändå skall grädda en tårta etc. Frys in allt extra (om du har frysen på haha) om du vet att du inte hinner äta det just då. Note to self: GÖR DET HÄR. Är lite dålig på det själv men vet att det skulle spara energi och pengar.

3. Ha inte kylskåpet på det kallaste om du nu inte av någon anledning faktiskt måste. Vi har vårt på 7 grader vilket duger fint - kylvaror får bli högst 8 grader. Har dock hört att 5 grader är bättre än 7 för att livsmedlen då håller längre. Men under det = rätt onödigt.

4. Undvik varmvatten då det inte behövs. Om du älskar varma duschar (vem gör nu inte) - gör dem korta! På stugan har vi vattnet i fat och duschar med hjälp av fatet, det sparar vatten. Vill du vara riktigt snål på vatten och energi, kan du koka upp lite vatten i vattenkokare och blanda det med svalt vatten i ett fat och använda det.

5. Tvätta oftast i 30 eller max 40 grader. Lakan, underkläder och handdukar kan vara trevliga att slänga i 60 grader ibland men i övrigt duger på riktigt 30. Enligt Johan Tell i "100 sätt att rädda världen", minska energiåtgången med hälften då man byter från 60 till 40 grader. Dina kläder kommer också att hålla längre då kallt vatten är skonsammare.

6. Om ditt hus värms på el - dra ner temperaturen lite. Det här gör skillnad!

7. Dra ut telefonladdaren ur väggen, liksom andra apparater du inte använder. Lämnar du hemmet för några dagar: dra ut TV-sladden. Osv. Kylskåpet och frys om du åker på en längre resa, t.ex. stängde vi av båda under vår Interrail-resa.

8. Använd mindre. Högtalare, Playstation, fler datorer än vad som används, TV etc etc. Fundera: behöver du alla dessa? Vilken kan säljas eller läggas undan tillfälligt? Färre elektroniska prylar spar energi och pengar.

9. Tvätta alltid kläder i tvättmaskinen och disk i diskmaskinen med FULL last. Halvtomma maskiner tjänar ingen något till och sorry men why would one. Fyll, fyll, fyll. På samma sätt som vi bör fylla bilen då vi t.ex. flyttar m.m. Full maskin och full bil, färre åk.

10. Om du har en gammaldags köksspis - koka upp ditt vatten i en vattenkokare. Har man en induktionshäll sägs den och vattenkokaren vara lika energisnåla.

11. Tänk på hur du använder sociala medier och dra gärna ner på det. Du kanske är intresserad av mitt inlägg om hur sociala medier påverkar miljön i så fall!

12. Fånga upp allt kallt vatten som först kommer i duschen och spara det för senare bruk. Vi använder vårt för att tvätta Berrans tassar, tvätta duschrummet och vattna växterna.

13. Försök att alltid tina upp frysvaror i kylen övernatten, så att kylskåpet kan ta nytta av kylan. Men visst, ibland är det brått och då måste man värma grejen. Låt också het mat svalna helt innan du lägger i kylen.

14. Om du använt ugnen, lämna luckan öppen efter att du stängt av den och låt värmen sprida sig i hemmet.

15. Stäng av stekplattor och ugnar och brödrostar och så vidare lite tidigare, resultatet blir antagligen ändå det samma.

16. Ställ inte dina möbler framför värmeelementen om det går. Annars: håll ett tillräckligt bra avstånd mellan dessa två så värmen kan cirkulera friare.

17. Var utomhus oftare. Jag har insett att det kunde vara lösningen t.o.m. på många miljöproblem. Är vi ute i naturen eller på en promenad m.m., så är det mer osannolikt att vi shoppar (t.ex. fysiska butiker eller online), är på telefonen/datorn/använder TV, vi behöver inte ha lampor på och vi använder inte vatten m.m.

18. Ha en full frys! Ett roligt tips i min bok är att lägga in böcker i frysen om den annars inte hålls full. Det här skall faktiskt dra mindre energi än en halvfull frys!

19. Dammtorka dina maskiner regelbundet. Både för att spara energi och för att minska risken för brand är det viktigt att dammsuga bakom kylskåp och frys om det går. Men torka också av högtalare, tv, radio, värmeelement osv.

20. Om du är tvungen att köpa nya maskiner för hemmet - välj energisnåla. Ännu bättre om du kan hitta energisnåla och begagnade.

21. Återanvänd allt ditt vatten, min favoritgrej hehe. Häll svalnat kokvatten i dina växter eller på smutsig disk i lavoaren, koka upp gammalt vatten i vattenkokaren och drick i kaffe eller te, häll vatten från överblivna dricksglas i växter, tvätta golv med det etc. Vatten kan återanvändas så mycket mer än man kan tro. Är du riktigt HC lägger du ett fat i lavoaren som samlar upp det vatten du tvättar händerna med och använder det för att vattna växter och tvätta hemmet med.

Har du fler spartips? KRAM

**


1. Turn off your freezer every now and then. Defrost it when needed and if you don't have to turn it on again, then don't.

2. Always try to bake more than one thing at the same time when using the oven. Make a bread dough if you're about to bake a cake anyway. Freeze in any leftovers (if you have your freezer on haha) if you won't be able to eat it right away. Note to self: DO THIS. I am not the best at this but I know it would save me both energy and money.

3. You don't need to have a super cold fridge, necessarily. We have ours at 7 degrees Celsius which works really well. I have heard that 5 degrees is better though because it will make the food last longer. But below that = not necessary.

4. Avoid using warm water when possible. If you love hot showers (who doesn't) - make them shorter! At our summer place we use barrels where we have the water and use that instead of showering, it saves water. If you want to be very save-y, then you can boil water in a kettle and blend it with some cold water and put in a small barrel and use for washing yourself.

5. Make it a habit to wash in 30 or 40 degrees Celsius most of the time. Sheets and towels can be nice to wash in 60 degrees Celsius now and then but otherwise I actually think 30 is enough. According to Johan Tell in "100 sätt att rädda världen", you save half the amount of energy if you wash in 40 instead of 60 degrees Celsius. Your clothes will like it too since cold water is more gentle.

6. If your house is heated with electricity - lower the temperature a bit. It really changes things!

7. Unplug all phone chargers and other devices from the walls when you don't use them. If you leave the house for a few days - unplug the TV etc. The fridge and the freezer can be turned off if you will be gone for a longer time, we turned them off during our Interrail trip, for example.

8. Use a little less. Speakers, Playstation, more computers than what are used, TV etc etc. Ask yourself: do you need all of these? Which one can be sold or put away for a while? Less electronic devices will save you both energy and money.

9. Always wash your clothes and dishes in FULL machines. Half full machines are actually quite stupid (sorry). Fill fill fill. In the same way we should always fill the car when we move etc.

10. If you have a more old school kitchen stove at home - use your kettle to boil water instead. Induction stoves should be as energy efficient as kettles though.

11. Think about how you use social media and try to do less of that. You might be interested in my post about how social media affects the environment.

12. Collect all cold water that comes first in the shower and save it for later. We use ours to clean Berran's paws and the bathroom and to water our plants.

13. Always try to defrost things in your fridge overnight and the fridge will actually be able to take advantage of that cold. But I know, sometimes we are busy and need to warm them quickly. Also try to remember to let hot food cool completely before putting in the fridge.

14. If you have been using the oven, leave the door open after turning it off and let the heat spread.

15. Turn off your stove and oven etc a little bit earlier to save some energy. It will probably not change the result of the food.

16. Don't put your furniture in front of your radiators if you can. Otherwise: leave some space between them so that the heat can circulate.

17. Go outside more often. I have realized that this could be the solution even to some of our environmental problems. If we go outside in nature or for a walk, it's less likely that we will be shopping (in stores or online), on our phones/computers/watching TV, we won't need to have the lights on and we won't use any water etc.

18. Fill your freezer! A fun tip from my book is to put books in your freezer to fill it if you don't have enough food. This is actually a way to use less energy, since half full freezer require more.

19. Clean your electronic devices and machines every now and then. Both to save energy and to lower the risk for fire, it's important to vacuum behind your fridge and freezer if possible. But also clean your speakers, TV, radio, radiators etc.

20. If you have to buy new machines for the home - choose energy efficient ones. Even better if you can find both energy efficient and second hand.

21. Reuse water all the time, my favorite thing hehe. Pour cooled water you've boiled food in, on your plants or dirty dishes in the sink, reboil old water in your kettle and use for coffee or tea, pour leftover drinking water from glasses in your plants, wash your floors with it etc. Water can be reused in so many more ways than you would think. If you are extremely HC you can put a bowl or something similar in the sink each time you wash your hands and use it for watering your plants or cleaning your home.

Do you have any other tips on how to save energy? HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog