tisdag 8 oktober 2019

some people can't live without a car
Jag klarar mig 95% utan bil. Bor i en stor stad med bra kollektivtrafik, bor nära centrum, har två stora butiker nära hemmet, har inga barn som skall till skola och hobbyer, har möjlighet att anpassa mina tidtabeller efter eget behov då jag (spec nu hemma med hunden) jobbar hemifrån ofta. Jag är privilegierad gällande ett bilfritt liv, ganska långt. Och SÅ tacksam. De gånger jag behöver bilen är om något stort eventuellt måste köpas eller förflyttas (som alltså på riktigt inte går att ta med i en buss), om jag skall till sommarstugan, om min mormor måste föras någonstans el.dyl..

I övrigt är jag nästan helt bilfri och det vill jag vara. Visst, det är extremt bekvämt att köra bil och det går snabbt men jag mår bättre om jag låter bli den. Det river någonstans inne i min hals och bröstet när jag kör bil. Jag blir stressad, jag mår dåligt.

Med det sagt behöver vi ändå komma ihåg följande. Att vara tvungen att använda bil är inte på något sätt fel. Att ha barn som skall till skola och träningar och kompisar och att dessutom själv hinna köpa mat och tillreda den och eventuellt också jobba och lyckas balansera det här så att det faktiskt sker inom 24 h, kan för någon vara helt omöjligt utan bil (gäller så klart också barnfria personer). Eller om det lyckas med bil: tänk om man är helt slutkörd och tillslut blir deprimerad därför? Och inte att glömma: det finns städer och små byar där kollektivtrafiken inte ens existerar och där den kanske inte ens kan existera pga för få människor. Alla har alltså inte ens valet. Och till och med i städer med buss kan man bo i utkanten dit bussarna inte når och ifall de ändå gör det så behöver det inte vara regelbundet eller tillräckligt ofta för att fungera med ens eget liv.

Är det inte då väldigt orättvist att användning av bil klassas som ett miljöhot, då det finns personer som inte kan vara bilfria? Jag skulle älska att bo ute på landet men jag vet inte hur jag skulle göra det utan bil, jag vill ju hur som helst kunna ta mig bort därifrån för att köpa mat och t.ex. vid nödsituationer inte vara hjälplös. Påminnande saker har jag tänkt på gällande Grönland: där kan man inte ta sig till andra städer längs med marken - flyg eller helikopter är ett måste. Skall de här personerna då stanna i den staden där de är födda eller kan det här vara en av de mer acceptabla situationerna att flyga?

Det är orättvist att vissa människor inte har ett val i bilfrågan. Alla kanske inte heller vill flytta till ett ställe där man klarar sig utan bil. Och alla de personer som bor i en stad med kollektivtrafik men ändå av olika skäl inte klarar sig utan bilen, det är orättvist för dem också.

Hur kan vi arbeta för färre bilar i så fall? För det måste ändå göras, oljeförbrunkningen måste minska.

Steg ett kunde vara att kontakta kommunen där kollektivtrafiken är dålig eller icke-existerande men där den ändå inte skulle vara onödig (till skillnad från t.ex. en ort med bara en handfull invånare). Kontakta din politiker, kontakta en annan politiker. Använd din röst.

Steg två kunde vara att dela bil oftare. Kan du åka tillsammans med någon annan som inte heller kan undvika bilen? Det här gör redan under. Eventuellt kan man parkera bilen längre bort, gå sista sträckan (om möjligt). Experimentera lite.

Steg tre är att vi alla går samman och hjälps åt. De som kan göra a kan göra a. De som kan göra b kan göra b. Det betyder att jag som kan vara bilfri (95%), skall fortsätta med det. De som kan vara flygfria, de borde kanske också vara det. De som kan installera jordvärme, de kan göra det. Och så vidare. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra sin del. Jag kan inte installera jordvärme här och därför har jag en tillfällig lösning på att det här huset värms med olja, läs mer här. Någon annan kan inte undvika bil för att hen sitter i rullstol men kan kanske fundera över något annat och dess miljöpåverkan i stället? Någon tredje kanske måste använda bil i sitt jobb men kan undvika den i vardagen. Och så vidare. Alla kan dra sitt strå till stacken.

Genom att göra det man själv kan bidra med kan vi skapa något stort tillsammans och precis så tycker jag att vi borde arbeta. Utgå från egen situation, göra det allra bästa av den. Livet ut. Kram.// I can live about 95% without a car. I live in a big city with good public transports, I live close to the center, I have two big grocery stores nearby, I have no kids that need to go to school or hobbies, I am able to make up my own schedule for the day (especially now with the dog) and I can work from home. I am privileged regarding being car free. And SO thankful. Those times I need the car are for example when something big needs to be bought or moved (something you can't take with you on the bus), if I'm going to our summer place, if my grandma needs to go somewhere etc.

Otherwise I'm car free and I want to be that too. I know, it's extremely comfortable to drive and it goes fast but to be honest I feel so bad doing it because of the environment that I just can't. I feel this really awful feeling in my throat and chest while driving. I get stressed, I don't feel fine.

With that said we need to remember the following. Some people can't live without a car and that is in no way a sin. Having kids that need to go to school and hobbies and friends and at the same time being able to buy food and cook dinner and maybe go to work and balance this whole thing so that it actually can be done in 24 h, can for someone without a car be impossible (this can also be the case even if you don't have kids). Or if it's not impossible without a car: what if it makes you so exhausted that it eventually will make you depressed? And we can't forget about this: there are places that don't even have public transports and places where this couldn't even be the case because of too few people living there. So not everyone has a choice. And even in cities with public transport, people can live somewhere where the buses don't go and if they do, they might not go often enough.

So isn't it quite unfair that cars are considered a threat to the environment when some people really can't live without them? I would love to live in the countryside but I don't think I could do that without a car, I mean I would want to get out of there to go to the grocery stores and buy food and to feel that I can leave if there is some kind of emergency. I have been thinking about similar things regarding Greenland: you can't go from one city to another there without flying. Should the people there then just stay in the cities they were born in and never leave or could this be one of those exceptions where flying is acceptable?

It is unfair that some people don't have a choice. And not everyone wants to move to be able to live without a car. Everyone should be allowed to live where they want to, where they feel at home. No matter if that means needing a car or not. And all those people living in places with good public transportation but who still need the car, it's unfair for them too.

So how can we fight for a world with less cars then? Because we need to do that, we need to use less oil.

The first step could be to contact the city or town you live in if the public transports are bad or if they don't exist but where they actually could be appreciated (so not a place with just a handful of people). Contact your politician, contact someone else's politician. Use your voice.

The second step could be to share the car more often. Can you drive with someone else who also can not be car free? This makes such a difference. Another idea is to leave the car a bit further away and walk the last distance (if possible). Experiment a little bit.

The third step is that we all come together and help each other out. Those who can do A should do A. Those who can do B should do B. That means that I, who can be car free (95%), should keep on being that. Those who can be flight free, they probably should too. Those who can install geothermal energy, could do that. And so on. No one can do everything, but everyone can do their part. I can't have geothermal energy here and because of that I have come up with another temporary solution instead of heating our home with oil, read more here. Someone else might not be able to avoid the car if they are in a wheel chair but maybe they can do something else to live more sustainably? A third person might have to use the car in their job but is able to live without it in their spare time. And so on. Everyone can do their part.

By doing what we can, we can together create something bigger and this is exactly how we should be working. Live according to what we can do and to work with what we've got. Every day. Hugs.

2 kommentarer

  1. Jag var tvungen att köpa bil då jag skulle börja jobba på mitt nuvarande jobb pga lång väg till jobbet och inga bussar. Jag var ledsen över det för jag visste att min miljöpåverkan skjöt i höjden samtidigt. Men var viktigt för mig att den bilen jag köpte var så miljövänlig som möjligt. Blev en mindre modell, bensinmotor med låga utsläpp. Förutom att lägre utsläpp är bättre för miljön är det även bättre för plånboken! Både bränslekostnader och skattekostnaderna är låga. Så valet av bil har också påverkan!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja! En kompis till mig (som egentligen inspirerade till det här blogginlägget), har inte möjlighet att låta bli bilen 100% pga barn. Och för henne blev det viktigt att bilen använder så lite bensin som möjligt och nu har hon därför införskaffat en som använder hälften så mycket som den tidigare bilen, vilket ju är en otrolig skillnad. Valet av bil är verkligen bra att fundera på! Men känn dig inte ledsen pga bilen du nu måste ha, som sagt så kan inte alla göra allt! Vi alla drar vårt eget strå till stacken <3 kramar

      Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog