måndag 4 november 2019

WHITE MONDAY 25 NOVEMBER 2019 // PART ONE


Ni har alla hört om Black Friday. Men frågan är: har ni hört om White Monday?

White Monday är en motreaktion till Black Friday för att uppmärksamma allt det negativa en överdriven konsumtion (som Black Friday) kan orsaka. Dessutom vill White Monday uppmuntra konsumenter till att tänka cirkulärt i det de köper och äger. Det kan handla om att köpa begagnat i stället för nytt, att använda det som redan finns hemma eller att låna av vänner. WM handlar om att gå emot Black Friday och dess principer, en slit och släng-kultur jag bara inte kan skriva under. Jag har nog vridit ut och in på begreppet "konsumtion" så många gånger här på bloggen och på Instagram att det strax kommer ut ur öronen på er hehe.. men jag hoppas det här ändå kan vara ögonöppnande för er. För det här är en av de bästa kampanjer jag vet!

Jag är alltså med i #whitemonday-kampanjen i Finland i år. Jag vill visa att man kan leva med färre prylar och att man inte behöver köpa nytt. Att man inte nödvändigtvis behöver delta i Black Friday.. någonsin. Och att man ändå kan vara glad, lycklig och tillräcklig.

Förra året fick jag kritik för att jag kritiserade Black Friday. Det finns personer som kanske faktiskt måste köpa under liknande tillfällen som Black Friday, för att pengarna inte annars räcker till. Jag är en helt vettig människa, jag fattar ju det. Problemet är inte att en låginkomsttagare eller t.ex. studerande m.m. köper något hen behöver under Black Friday, problemet är att Black Friday lockar till konsumtion av sådant som man inte behöver. Jag vill påstå att Black Friday inte stillar ett behov utan snarare skapar det. Och därför, är jag 200% emot koncept som dessa.

Sådant här är för mig riktigt riktigt intressant. Nu snackar vi liksom tre timmar långa nattliga diskussioner, den nivån är det. Nämligen: varför lockas man ens att köpa sådant man inte behöver? Och varför lurar man sig själv att man behöver något som man hittills klarat sig utan?

Jag tror själv det ligger i ett behov att vara bra, någon form av förstärkning av självkänslan. Vi tror att vi blir mer värda om vi har de senaste trendiga byxorna, när vårt värde inte på ett enda sätt har med våra kläder att göra. Vi tänker att livet kommer vara enklare när vi får den där grejen som alla har eller när vi får det smink som kan täcka alla små finnar och porer i ansiktet, eller när vi har ett hem som ser snyggt ut på Instagram eller för de besök man får någon gång. Samhället idag eftersträvar perfektion hos individen och det är så ohälsosamt. Jag tror helhjärtat att behovet att köpa något man inte behöver, kommer från någon form av brist på tro på sitt egenvärde. Vi är redan tillräckligt värdefulla som vi är och ingen fysisk pryl kommer att ändra på det mot det bättre eller sämre. Vi måste komma ihåg det.

White Monday infaller 25 november i år och jag hoppas så många som möjligt av er vill vara med. Dela hashtaggen #whitemonday2019 , tänk om under Black Friday och kom ihåg att du är lika fin utan ännu en till produkt. Jag lovar det, du räcker som du är.

Läs del två här.

**


You've all heard of Black Friday. But the question is, have you heard of White Monday?

White Monday is a movement trying to make us think twice about Black Friday and discuss the problems with consuming more than needed (like during Black Friday). White Monday also wants to encourage us to live a circular life regarding what we buy and own. It can be about buying second hand instead of new, using what already exists in your home or about borrowing something from friends. White Monday is fighting Black Friday and its principles, a single use culture I don't want to be part of. I've been talking about smart consumerism so much on the blog that I'm probably driving you crazy hehe.. but I still hope you find this eye-opening. This is actually one of the best campaigns out there in my opinion!

So I am part of the #whitemonday campaign in Finland this year. I want to show you that you can live with less and that you don't need to buy more all the time. That you don't need to take part in Black Friday.. ever. And that life still can be good despite that.

Last year I was criticized for criticizing Black Friday. There are people out there who might actually have to buy things during Black Friday, since they can't afford it otherwise. I'm not stupid, I get that. The problem isn't that someone with a low income buys something during Black Friday that they need, the problem is that Black Friday encourages us to consume things we don't need. I don't think Black Friday satisfies our need for something, instead Black Friday creates a need. And that's why I am 200% against it.

I think these things are extremely interesting to talk about. Like three-hour-long-nightly-talks kind of interesting. Why is it so tempting to buy things we don't need? And why do we trick our brains into thinking that we do need something we haven't needed before?

I think the reason could be that we need to feel good about ourselves and that we need to boost our self esteem. We think our self worth increases if we own the latest trendy pants, when self worth and what we own are two completely different things. We think life will be easier when we get that one item everyone else has or when we get make up we can cover our faces with or when we have a home as pretty as the ones on Instagram. Today's society makes us strive for perfection and that's so unhealthy. I truly believe that the need to buy something we don't actually need, comes from some kind of lack of self esteem. We are already good enough the way we are and no new item will change that to the better or worse. We need to remember that.

White Monday 2019 will be the 25th this month and I hope as many as possible will join. Share the hashtag #whitemonday2019 , think twice if you want to buy something during Black Friday and remember that you are enough like that, you don't need another product to feel better. I promise you that.

Read part two here.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog