lördag 14 december 2019

10 orsaker varför Zero Waste inte alltid är ett hållbart val


Jag slutade med Zero Waste i september, efter nästan 3,5 år av att ha levt enligt livsstilen! Den var hela min identitet kan man säga och liksom en så stor del av mitt liv. Tyvärr fick ZW mig också att blunda för mycket och därför vill jag dela med mig av vissa insikter jag fick. Ni kan också läsa inlägget varför jag slutade med Zero Waste om ni vill!
Men idag då: 10 orsaker varför Zero Waste inte nödvändigtvis är ett hållbart val.

1. Allt skräp är inte skadligt.
Zero Waste = noll avfall. Det betyder att man helst inte skall ha något skräp alls och visst är det en fin sak att sträva efter men kan också leda en i "fel" riktning. Tänk er en inplastad gurka, ett stort no-no för en Zero Waste-person. Men, inte alls ett stort no-no miljömässigt. Plasten runt gurkan kan nämligen förlänga livsstiden på livsmedlet med t.o.m. 8 dagar har jag läst (en källa).


// I quit Zero Waste in September, after almost 3,5 years of living that way! It was my whole identity one could say but unfortunately it made me blind for so many other things and aspects of being green. That's why I want to give you my opinions about this lifestyle, after quitting it. You can also read the blog post about why I quit Zero Waste if you want to! But today: 10 reasons why Zero Waste isn't necessarily a sustainable choice.

1. Not all trash is bad.
Zero Waste = zero trash. It basically means that we shouldn't have any trash at all and even if that is a really great thing to work for, it can also send us in the "wrong" direction. Imagine a cucumber in plastic, a big no no for a Zero Waste person. But, not at all a big no no for the environment. The plastic can actually make the cucumber last even 8 days longer, I've read (one source).
2. Zero Waste fokuserar bara på skräp.
Alla tolkar visserligen Zero Waste olika men den gemensamma nämnaren är sist och slutligen att man vill undvika skräp. Det är bra! Att undvika skräp är bra. Men. Blir fokuset på skräp och ifall det är den viktigaste prioriteringen man har, kan det betyda att man blundar för mycket mer avgörande frågor gällande miljöproblem. T.ex.: jag levde enligt Zero Waste och fick allt mitt skräp i en burk men flög till Filippinerna och New York under den tiden. Jag kämpade alltså för miljön och planeten med att minska min mängd plast men såg inte problematiken i att flyga, vilket orsakar stora utsläpp. Och det är en viktig grej jag gärna tar upp nu i efterhand. Läs gärna mina inlägg om flygresor här.

3. Förpackningen har ofta en väldigt liten miljöpåverkan.
Det tipsas om att t.ex. köpa kaffet i en återanvändbar mugg och fast jag helt håller med finns det vissa problem i att det anses vara ett bra dåd, när kaffet i sig antagligen har en mycket större negativ påverkan på miljön än själva take away-muggen. Produkten i sig är alltså den vi borde fokusera på - hur snäll är den?


// 2. Zero Waste only focuses on the trash.
Everyone will see Zero Waste differently but the one thing Zero Wasters have in common is avoiding trash. That's good! Avoiding trash is good. But. If the focus is only on trash and if that is what we prioritize the most, it can mean that we don't see other sides of environmentalism that could be a lot more important to discuss. For example: I lived according to the Zero Waste lifestyle and succeeded in fitting all of my trash in a little jar but I still flew to the Philippines and New York during that time. I didn't understand how big the emissions from flying were but still thought it was important to not use plastic. Please read my posts about flying here if you want to.

3. Packaging usually has a very low impact on the planet.
Zero Wasters are advised to buy their coffee in a reusable cup and even though I completely agree with that, it's a problem that it is seen as a green action, since the coffee itself probably has a much bigger impact on the planet. The product should be what we focus on the most - how planet friendly is it?
4. Plast är inte alls alltid ett miljöproblem.
Så länge jag kan minnas har man kritiserat plast och framförallt har plastpåsen varit TABU. Har man inte en tygkasse syndar man, liksom. Om jag förstått det rätt har rädslan för plast egentligen kommit ur det faktum att det är ödesdigert då plast hamnar i naturen och det blir enkelt så att vi ser på bilder från t.ex. u-länder där plast och skräp i naturen faktiskt är ett enormt problem och liksom tänker att det är lika allvarligt i Finland eller Norden. Grejen är, att om plast tas tillvara på rätt sätt och hamnar i sopkorgen och sedan bränns, så sägs miljöpåverkan vara minimal. Plast kräver inte mycket energi för att tillverkas eller göras av med, i jämförelse med t.ex. papper och tyg. MEN med det sagt vill jag säga att jag absolut älskar mina tygpåsar men att man inte skall gå all in för tygkassar om man inte sedan använder dem. Enligt en dansk undersökning borde faktiskt en tygkasse i bomull användas 7000 gånger för att ha lika liten miljöpåverkan per användning som en plastpåse som en gång återanvänds som soppåse. Det här betyder att man borde använda en tygpåse dagligen i tjugo år för att den skall ha samma miljöpåverkan som plastpåsen.


// 4. Plastic does not have to be bad.
 As long as I can remember we've been blaming plastic and most of all the plastic bag has been TABOO. Not having a tote bag has been considered being a sin, almost. If I've understood it correctly, the fear for plastic has actually come from the fact that the consequences of plastic ending up in nature are horrible. And it's quite common that we see photos from for example developing countries where plastics and trash in nature actually are a huge problem and then we think the situation is the same here in Finland or the other Nordic countries. The thing is, if plastic is taken care of the right way and end up in landfill and then gets burnt, the environmental impact is said to be really small. BUT with that said I want to mention that I completely love my tote bags but that we still shouldn't buy lots of them if we aren't going to use them. According to a Danish study, a cotton bag should be used at least 7000 times to have an environmental impact as low as a plastic bag that is reused as a trash bag afterwards. That means we should use one tote bag every day for almost twenty years to compete with the plastic bag and its environmental impact.


5. Zero Waste ser oftast endast på ens eget personliga skräp.
Det blir missvisande "skräpstatistik" om vi bara fokuserar på det skräp vi själva kan se men inte t.ex. det skräp som orsakats under produktionen, i fabriken eller i butiken eller var som helst på vägen. Och där kan det värsta skräpet förekomma! Därför säger det skräp man har i bruken egentligen inte särskilt mycket om sanningen trots allt.

6. Zero Waste handlar ofta om personliga val och inte om miljön.
Med det här menar jag att jag har full förståelse för att man vill leva Zero Waste för att ha det lättare själv, mindre skräp kan innebära mindre arbete. Men om det är tanken med varför man gör det så betyder det inte att det nödvändigtvis också är miljövänligt. Att leva enligt Zero Waste är därför inte detsamma som att leva hållbart och det problematiska där är att man ofta ändå verkar se dessa två som synonymer.


// 5. Zero Waste usually only looks at your own personal trash.
The "trash statistics" won't be correct if we only focus on the trash we can see ourselves but not for example the trash caused during the production of something, in the factories or stores or anywhere along the way until we get the product into our home. And actually, there's where the worst amounts of trash can appear! This is why the trash we keep in our Zero Waste jar doesn't say that much about the real amount of trash, after all.

6. Zero Waste is often about our personal choices and not really the environment.
With this I mean that I do understand if people want to live a Zero Waste life to simplify things for themselves. But if that is the reason why we do it, then it doesn't necessarily have to be environmentally friendly. Living a Zero Waste life does not equal living sustainably and that's a problem because we often see these as synonyms.


7. Att tolka Zero Waste alltför bokstavligt är onödigt.
Jag vågade inte ens göra mig av med mitt damm när jag höll på med Zero Waste och klistermärken från frukt och grönt fick aldrig slängas direkt utan måste hamna i min Zero Waste-burk först. Sakta med säkert samlades de på diskbänkar, lavoarer, kranar, bord osv. Blev klottiga, fastnade, gick inte att riva bort. Det här är verkligen petitesser att lägga energi på. Varför lägga tid på ett litet klistermärke och stressa över det när man kan använda tiden bättre? Dessa små skräps påverkan på miljön är ändå betydligt mindre än större gärningar, som hur vi reser, hur vi bor, vad vi äter.


// 7. Interpreting Zero Waste very literally is a waste of time.
I didn't even dare to get rid of dust in our apartment when I was a Zero Waster and the stickers from fruits and vegetables had to end up in my jar, so if I didn't have the time to put them there right away they would end up everywhere in our home. They got messy and dirty, were impossible to remove (we have one on the floor now, can't get it off). These are really small things to even consider worrying about. Why spend time thinking about something like this when you can do a lot more important stuff instead? The impact from these small stickers will be very small anyway, compared to bigger things like how we travel, how we live, the food we eat.
8. Zero Waste är väldigt privilegierat.
Jag vill inte säga att Zero Waste direkt är krångligt och att det kräver mycket tid för det är inte helt svartvitt att det skulle vara så men med det sagt tror jag knappast en person med väldigt väldigt lite pengar, ett extremt stressigt liv med långa arbetsdagar och t.ex. många barn eller andra att sköta om, någon som mår fruktansvärt dåligt m.m., skulle klara av det. Man inkluderar bara en väldigt specifik grupp personer i den här livsstilen vilket gör det rätt ojämlikt. Skulle jag leva på arbetslöshetsstöd, ha några barn, kanske vara ensamstående, inte ha råd med mat m.m., så tror jag knappast att Zero Waste skulle kännas särskilt tillgängligt för mig. Och framförallt skulle det inte vara det jag vill fokusera på, om det nästan är en fråga om att liv och död hur jag klarar vardagen.


// 8. Zero Waste is a lifestyle for the privileged.
I don't want to say that Zero Waste is super difficult or time consuming because it's not that black and white but with that said I definitely don't think a person with very very little money, an extremely stressful life with really long work days and for example many kids or other people to take care of, or someone who isn't feeling well etc, could do it, I feel that only very privileged people are included in the Zero Waste lifestyle making it quite unequal. If I had to live on an unemployment benefit (that's the only word I could find for it in English, it might be wrong), had many children, no partner to help me with the kids, not money for food etc., then I'm quite sure that Zero Waste wouldn't feel like something for me. And most of all I don't think that's what I would like to focus on if my everyday life is all about just surviving.


9. Zero Waste kan uppmuntra till icke-smart konsumtion.
Jag blev väldigt lockad att köpa nya prylar som är typiska för Zero Waste när jag började. Jag köpte en massa tygpåsar utan att se mig för om jag hade något fungerande från innan, jag blev besatt av tanken på glasburkar och skämdes över de fula burkarna jag hade hemma. Ville köpa en typisk mason jar, ville ha en massa stållådor m.m.. Zero Waste uppmuntrar nog långt till en "snygg" livsstil och det är problematiskt. Varför visar folk inte upp de nästan halvsjabbiga handdukarna de fortfarande återanvänder? Zero Waste borde ju i grunden handla om att egentligen aldrig köpa nytt om ett alternativ hemma finns men jag tror själv att man uppmuntras att köpa snyggare ZW-redskap då man väl skall börja.


// 9. Zero Waste can encourage us to consume things we don't actually need.
I was quite tempted to buy new stuff as I started living a ZW life. I bought so many tote bags without even looking for old ones at home first, I was obsessed with the thought of having these glass jars and was ashamed of the ugly ones I had at home. I wanted to buy a typical mason jar, lots of stainless steel containers etc. Zero Waste is definitely trying to make us live a "hot" lifestyle and that is problematic. Zero Waste should be about never buying new if there is an old alternative at home already but I think ZW makes us want to buy cooler stuff when starting this lifestyle.

10. Zero Waste lägger ett lite för stort fokus på second hand.
Det finns mycket som sist och slutligen är problematiskt med second hand. Varför köps så mycket kläder att de sedan behöver säljas? Varför satsar man inte i stället på färre, kvalitativa plagg som går att använda livet ut? Så länge som fast fashion och annan massproduktion är en grej, kommer vi också att behöva enorma lokaler för second hand-försäljning. Jag kände att det var "fel" att köpa etiska kläder när jag höll på med Zero Waste, därför att det inte är second hand. Jag kände att det inte fanns ett annat alternativ och har nu insett att second hand tyvärr inte heller alltid behöver vara hållbart. Om ni vill läsa mer om varför second hand inte alltid är ett bra val, får ni jättegärna läsa mitt inlägg om det här.

Det var några orsaker varför jag slutade med Zero Waste. Med det sagt vill jag inte heller smutsigstämpla Zero Waste helt enkelt för att jag också lärt mig massor via livsstilen. I grund och botten är det en god tanke men problemet uppstår när det leder till att vi gör mindre hållbara val som ett resultat av livsstilens "regler". Hur som helst har jag blivit mycket mer intresserad av att reparera kläder och skor m.m., fått uppleva fantastiska evenemang osv på grund av Zero Waste. Zero Waste har ett viktigt budskap men det är så lätt att fokuset går fel och därför bestämde jag mig för att sluta.

Vad anser du om saken?


// 10. Zero Waste focuses too much on second hand.
The thing is that there is much that is problematic about second hand. Why do we buy so many clothes that we will have to sell them afterwards? Why don't we just buy what we really need and make it last? As long as fast fashion and other mass produced products are a thing, we will also need these enormous rooms for selling second hand stuff. I felt that it was "wrong" to buy from ethical companies when I was a Zero Waster, since that isn't second hand. I felt that Zero Waste was the only alternative but now I've realized that not all with second hand is sustainable either. If you want to know more about why second hand isn't always very sustainable, please read my blog post about it here.

Those were some of the reasons for me quitting Zero Waste. With that said, I don't want to ruin Zero Waste because it is meant to be a sustainable lifestyle. It becomes problematic when the choices that are made because of the "rules" of Zero Waste are the opposite of sustainable. However, I've learned a lot of valuable things while living that way too. I have become a lot more interested in repairing clothes and shoes, taken part of amazing events etc because of all this. Zero Waste has a really important message but unfortunately it can make us focus on the wrong things and that is a problem. That is why I decided to quit.

What do you think about this?

2 kommentarer

 1. Number 4: I think that single-use plastics are so last season. In our office most people use SEVERAL plastic spoons and forks for their coffee and food. They totally could bring their own metal spoon and fork (I didnt have enough spoon at home to spare one to office, so I bought spoons second hand.) And I think tote bags are better than plastic bags, but I make mine from recycled fabrics or use those ikea-type bags as long as they last. It's not ok to buy new tote bags just because it has a nice picture. Actually, in many ways just not buying is far better options than zero waste.

  So I'm still here but darkness and all that poop is making me too tired write. ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thanks ÄE, nice to know that you are here still:) no worries, the darkness has definitely made me tired and somehow less motivated to do anything. But soooon the days will start getting longer again!

   Ann you are absolutely right, single use plastics are very last season and I still think we should avoid them, but I hope people could see the bigger picture and remember that what they are eating/drinking has an impact too. And about totebags - me too, I prefer them and haven't bought a plastic bag in years... but now after quitting ZW I do however buy some food packed in plastic. But I eat a lot healthier and more stuff locally produced which is pretty cool:) thanks for the comment, have a great weekend!!

   Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog