lördag 14 december 2019

10 reasons I think Zero Waste is the wrong way to go


Jag slutade med Zero Waste i september, efter nästan 3,5 år av att ha levt enligt livsstilen! Den var hela min identitet kan man säga och den fick mig tyvärr att blunda för så mycket. Jag vill därför dela med mig av en massa insikter jag fick. Ni kan också läsa inlägget varför jag slutade med Zero Waste om ni vill. Men idag då: 10 orsaker varför Zero Waste inte är den rätta vägen att gå.

1. Allt skräp är inte skadligt.
Zero Waste = noll avfall. Det betyder att man helst inte skall ha något skräp alls och hur coolt det än låter, kan det också leda in en på helt fel vägar. Tänk er en inplastad gurka, ett stort no-no för en Zero Waste-person. Men, inte alls ett stort no-no miljömässigt. Plasten runt gurkan kan nämligen förlänga livsstiden på livsmedlet med t.o.m. 8 dagar har jag läst (en källa).


// I quit Zero Waste in September, after almost 3,5 years of living that way! It was my whole identity one could say and unfortunately it made me blind for so many other things and aspects of being green. That's why I want to give you my opinions about this lifestyle, after quitting it. You can also read the blog post about why I quit Zero Waste if you want to. But today: 10 reasons why Zero Waste isn't the way to go.

1. Not all trash is bad.
Zero Waste = zero trash. It basically means that we shouldn't have any trash at all and no matter how cool that sounds, it can also encourage us to make bad choices. Imagine a cucumber in plastic, a big no no for a Zero Waste person. But, not at all a big no no for the environment. The plastic can actually make the cucumber last even 8 days longer, I've read (one source).
2. Zero Waste fokuserar bara på skräp.
Alla tolkar visserligen Zero Waste olika men den gemensamma nämnaren är sist och slutligen att man vill undvika skräp. Det är bra! Att undvika skräp är bra. Men. Blir fokuset på skräp och ifall det är den viktigaste prioriteringen man har, kan det betyda att man blundar för mycket mer avgörande frågor gällande miljöproblem. T.ex.: jag levde enligt Zero Waste och fick allt mitt skräp i en burk men flög till Filippinerna och New York under den tiden. Det går inte ihop om man är en miljökämpe (med tanke på att mina resor var helt frivilliga semesterresor). Läs gärna mina inlägg om flygresor här.

3. Förpackningen har ofta en väldigt liten miljöpåverkan.
Det tipsas om att t.ex. köpa kaffet i en återanvändbar mugg och fast jag helt håller med så stör det mig att man då stämplas som en hjälte, när kaffet i sig antagligen har en mycket större negativ påverkan på miljön. Produkten i sig är alltså den vi borde fokusera på - hur snäll är den?


// 2. Zero Waste only focuses on the trash.
Everyone will interpret it differently but the one thing Zero Wasters have in common is avoiding trash. That's good! Avoiding trash is good. But. If the focus is only on trash and if that is what we prioritize the most, it can mean that we don't see other sides of environmentalism that could be a lot more important to discuss. For example: I lived according to the Zero Waste lifestyle and succeeded in fitting all of my trash in a little jar but I still flew to the Philippines and New York. That makes no sense if you are an environmentalist (since these trips were just for fun). Please read my posts about flying here.

3. Packaging usually has a very low impact on the planet.
Zero Wasters are advised to buy their coffee in a reusable cup and even though I completely agree it still annoys me that this makes you a hero, without even talking about what impact the coffee itself has on the planet. The product should be what we focus on the most - how does it affect the planet?
4. Plast är inte alls alltid ett miljöproblem.
Ju mer jag tänker på det här, desto mer provocerad blir jag. Så länge jag kan minnas har man hatat plast och plastpåsen har varit TABU. Har man inte en tygkasse är man alltså tokig, en syndare. Om jag förstått det rätt har rädslan för plast egentligen kommit ur det faktum att det är ödesdigert då plast hamnar i naturen och det blir så enkelt så att vi ser på bilder från t.ex. u-länder där plast och skräp i naturen faktiskt är ett enormt problem och liksom tänker att det är lika allvarligt i Finland. Grejen är, att om plast tas tillvara på rätt sätt och hamnar i sopkorgen och sedan bränns, så är miljöpåverkan minimal. Plast kräver inte mycket energi för att tillverkas eller göras av med, i jämförelse med t.ex. papper och tyg. MEN med det sagt vill jag säga att jag absolut älskar mina tygpåsar men att man verkligen inte skall gå all in för tygkassar om man inte använder dem. Enligt en dansk undersökning borde nämligen en tygkasse i bomull användas 7000 gånger för att ha lika liten miljöpåverkan per användning som en plastpåse som en gång återanvänds som soppåse, man borde alltså använda en tygpåse dagligen i tjugo år för att kompensera för utsläppen. Bara en tanke hörni.


// 4. Plastic does not have to be bad.
The more I think about this, the more provocative it is. As long as I can remember we've been blaming plastic and the plastic bag has been TABOO. If you don't have a tote bag you're crazy, a sinner. If I've understood it correctly, the fear for plastic has actually come from the fact that the consequences of plastic ending up in nature are horrible. And it's quite common that we see photos from for example developing countries where plastics and trash in nature actually are a huge problem and then we think the situation is the same here in Finland. The thing is, if plastic is taken care of the right way and end up in landfill and then gets burnt, the environmental impact is really small. BUT with that said I want to mention that I completely love my tote bags but that we definitely shouldn't buy lots of them if we aren't going to use them. According to a Danish study, a cotton bag should be used at least 7000 times to have an environmental impact as low as a plastic bag that is reused as a trash bag afterwards. That means we should use one tote bag every day for almost twenty years to compete with the plastic bag. Just a thought you guys.


5. Zero Waste ser oftast endast på ens eget personliga skräp.
Det blir helt fel om vi bara fokuserar på det skräp vi själva kan se men inte t.ex. det skräp som orsakats under produktionen, i fabriken eller i butiken eller var som helst på vägen. Och där kan det värsta skräpet förekomma, vilket ger helt felaktig statistik på ens skräp. Det är egentligen en stor lögn på så vis.

6. Zero Waste handlar ofta om personliga val och inte om miljön.
Med det här menar jag att jag har full förståelse för att man vill leva Zero Waste för att ha det lättare själv, mindre skräp kan innebära mindre arbete. Men om det är tanken så betyder det inte att det nödvändigtvis är miljövänligt. Att leva enligt Zero Waste är därför inte detsamma som att leva hållbart och det problematiska där är att man ofta ändå tror att det är ca det grönaste att göra.


// 5. Zero Waste usually only looks at your own personal trash.
It's not correct if we only focus on the trash we can see ourselves bur not for example the trash caused during the production of something, in the factories or stores or anywhere along the way until we get the product into our home. And actually, there's where the worst amounts of trash can appear, which gives completely false statistics about the trash we have. It's really just a big lie.

6. Zero Waste is often about our personal choices and not really the environment.
With this I mean that I do understand if people want to live a Zero Waste life to simplify things. But if that is the point of it then it doesn't have to be environmentally friendly. Living a Zero Waste life does not equal living sustainably and that's a problem because we often think this is the greenest way to go.


7. Att tolka Zero Waste alltför bokstavligt är onödigt.
Jag vågade inte ens göra mig av med mitt damm när jag höll på med Zero Waste och klistermärken från frukt och grönt fick aldrig slängas direkt utan måste hamna i min Zero Waste-burk först. Sakta med säkert samlades de på diskbänkar, lavoarer, kranar, bord osv. Blev klottiga, fastnade, gick inte att riva bort. Det här är verkligen petitesser och, när jag tänker på det nu i efterhand, nästan skrattretande onödigt. Varför lägga tid på ett litet klistermärke och stressa över det när man kan använda tiden bättre? Dess påverkan är ändå betydligt mindre än t.ex. resor man gör i livet m.m.


// 7. Interpreting Zero Waste very literally is a waste of time.
I didn't even dare to get rid of dust in our apartment when I was a Zero Waster and the stickers from fruits and vegetables had to end up in my jar, so if I didn't have the time to put them there right away they would end up everywhere in our home. They got messy and dirty, were impossible to remove (we have one on the floor now, can't get it off). These are really small and unnecessary things to even consider worrying about and now, afterwards, it actually feels kinda ridiculous. Why spend time thinking about something like this when you can do a lot more important stuff instead? The impact from these small stickers will be very small anyway, compared to for example trips we do in life etc.
8. Zero Waste är väldigt privilegierat.
Jag vill inte säga att Zero Waste är krångligt och att det kräver mycket tid för det är inte helt svartvitt att det skulle vara så, men jag tror knappast en person med väldigt väldigt lite pengar, ett extremt stressigt liv med långa arbetsdagar och t.ex. många barn eller andra att sköta om, någon som mår fruktansvärt dåligt m.m., skulle klara av det. Lauren Singer var länge min idol men efter att jag förstod att hon blockerade personer för att de kritiserade Zero Waste för att vara en privilegierad livsstil som t.ex. inte lämpade sig för personer med lite pengar, lämnades jag med bitter eftersmak i munnen. Jag följer henne inte längre på sociala medier helt enkelt för att jag tycker att det faktiskt är sant - man inkluderar bara en väldigt specifik grupp personer i ZW och Lauren har mången gång fått det att låta som att vem som helst nog kan leva så här. Skulle jag leva på arbetslöshetsstöd, ha några barn, kanske vara ensamstående, inte ha råd med mat m.m., så tror jag knappast att Zero Waste skulle kännas särskilt tillgängligt för mig. Och framförallt skulle det inte vara det jag vill fokusera på, om det nästan är en fråga om att liv och död hur jag klarar vardagen.


// 8. Zero Waste is a lifestyle for the privileged.
I don't want to say that Zero Waste is super difficult or time consuming because it's not that black and white, but I definitely don't think a person with very very little money, an extremely stressful life with really long work days and for example many kids or other people to take care of, or someone who isn't feeling well etc, could do it. Lauren Singer used to be my idol for a long time but after I realized that she blocked people for criticizing Zero Waste for being a privileged lifestyle that isn't suitable for a person with, for example, very little money, I felt kinda sad. So now I no longer follow her on social media since I just feel that it really is true - only a few groups of people are included in Zero Waste and I've noticed many times that Lauren has said that anyone could live this way, which is wrong. If I had to live on an unemployment benefit (that's the only word I could find for it in English, it might be wrong and in that case I'm sorry), had many children, no partner to help me with the kids, not money for food etc., then I'm quite sure that Zero Waste wouldn't feel like something for me. And most of all I don't think that's what I would like to focus on if my everyday life is all about just surviving.


9. Zero Waste kan uppmuntra till icke-smart konsumtion.
Också jag blev så lockad att köpa nya prylar som är typiska för Zero Waste när jag började. Jag köpte en massa tygpåsar utan att se mig för om jag hade något fungerande från innan, jag blev besatt av tanken på glasburkar och skämdes över de fula burkarna jag hade hemma. Ville köpa en typisk mason jar, ville ha en massa stållådor m.m.. Zero Waste uppmuntrar nog långt till en "snygg" livsstil och det är SÅ problematiskt. Varför visar folk inte upp de nästan halvsjabbiga handdukarna de fortfarande återanvänder? I stället skall det se bra ut och vara något vackert och det kan göra att man lockas köpa nytt, fräscht. Det är inte hållbart.


// 9. Zero Waste can encourage us to consume things we don't actually need.
Even I was tempted to buy new stuff as I started living a ZW life. I bought so many tote bags without even looking for old ones at home first, I was obsessed with the thought of having these glass jars and was ashamed of the ugly ones I had at home. I wanted to buy a typical mason jar, lots of stainless steel containers etc. Zero Waste is definitely trying to make us live a "good looking" lifestyle and that is SO problematic. Why do people not show their almost disgusting old towels they still reuse? Instead everything has to look very good and be aesthetic and that can make us want to buy something new, something fresh. It's not sustainable.

10. Zero Waste lägger ett lite för stort fokus på second hand.
Woops what? Det här kanske man inte kunde tro att jag kritiserar men nu gör jag faktiskt det. Det finns SÅ mycket som sist och slutligen är problematiskt med second hand. Varför köper folk så mycket kläder att de sedan måste sälja dem vidare? Varför satsar man inte på färre, kvalitativa plagg som man kan ha livet ut? Så länge som fast fashion och annan massproduktion är en grej, kommer vi också att behöva enorma lokaler för second hand-försäljning. Jag kände att det var "fel" att köpa etiska kläder om man höll på med Zero Waste, därför att det inte är second hand. Zero Waste handlar endast om second hand i klädväg, tolkade jag det som. Och. Om ni vill veta varför second hand inte alls alltid är ett bra val, får ni jättegärna läsa mitt inlägg om det här.

Det var några orsaker. Med det sagt vill jag inte heller smutsigstämpla Zero Waste helt enkelt för att jag också lärt mig massor via det. Jag har blivit mycket mer intresserad av att reparera kläder och skor m.m., fått uppleva fantastiska evenemang osv på grund av allt det här. Zero Waste har ett viktigt budskap men det är så lätt att fokuset går fel och det är allvarligt. Så därför. Därför slutade jag.

Vad anser du om saken?


// 10. Zero Waste focuses too much on second hand.
Woops what? Did I just criticize that? The thing is that there is SO much that is problematic about second hand. Why do people buy so many clothes that they have to sell them afterwards? Why don't we just buy what we really need and make it last? As long as fast fashion and other mass produced products are a thing, we will also need these enormous rooms for selling second hand stuff. I felt that it was "wrong" to buy from ethical companies when I was a Zero Waster, since that isn't second hand. Zero Waste is all about second hand, at least I thought so. And. If you want to know why second hand isn't always very sustainable, please read my blog post about it here.

Those were a few of all the reasons I could come up with. With that said, I don't want to ruin Zero Waste because it's true that I've learned a lot of valuable things while living that way too. I have become a lot more interested in repairing clothes and shoes, taken part of amazing events etc because of all this. Zero Waste has a really important message but it's very likely that it will make us focus on the wrong things and that is a serious problem. So that's why. That's why I quit.

What do you think about this?

2 kommentarer

 1. Number 4: I think that single-use plastics are so last season. In our office most people use SEVERAL plastic spoons and forks for their coffee and food. They totally could bring their own metal spoon and fork (I didnt have enough spoon at home to spare one to office, so I bought spoons second hand.) And I think tote bags are better than plastic bags, but I make mine from recycled fabrics or use those ikea-type bags as long as they last. It's not ok to buy new tote bags just because it has a nice picture. Actually, in many ways just not buying is far better options than zero waste.

  So I'm still here but darkness and all that poop is making me too tired write. ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thanks ÄE, nice to know that you are here still:) no worries, the darkness has definitely made me tired and somehow less motivated to do anything. But soooon the days will start getting longer again!

   Ann you are absolutely right, single use plastics are very last season and I still think we should avoid them, but I hope people could see the bigger picture and remember that what they are eating/drinking has an impact too. And about totebags - me too, I prefer them and haven't bought a plastic bag in years... but now after quitting ZW I do however buy some food packed in plastic. But I eat a lot healthier and more stuff locally produced which is pretty cool:) thanks for the comment, have a great weekend!!

   Radera

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog