lördag 11 januari 2020

44 examples of sustainable New Year's resolutions
Jag är lite lite sen på den här nyårsfronten men tänkte att vi kunde se på några grejer man kan ändra i sitt liv 2020 om man vill leva hållbart. Observera! Inga måsten, bara idéer och exempel. Du är bra som du är. Hållbart inte bara ur miljövinkel utan hela grejen liksom! Hur man mår och så där.

1. Ha prylköpstopp.
Det här gäller ju kanske snarast personer som redan har "allt". Saker tillåtna att köpa är sådant man eventuellt inte kan leva utan: mat, telefonladdare då gammal blivit trasig, batterier till brandvarnaren osv. Men kläder, inredningsgrejer, konst m.m.... icke.

2. Sälj allt du inte använder.
Jag har egentligen inget nyårslöfte men det här är något jag jobbar på. Jag har ett helt rum fullt av sådant jag skall sälja sakta men säkert. Det är ett ganska bra mål att ha! Någon som behöver något får det begagnat och en själv får mer utrymme och en liten slant på det.

3. Äta mer vegetariskt och bättre kött.
Klassiker, I guess. Ät mer vegetariskt och välj ett miljövänligt kött då du äter det. Det kan vara vilt eller från en ekologisk gård där djuren får beta fritt. Vill du ha recepttips hittar du alla mina här.

4. Förbjud skärmar vissa tider på dagen.
Att använda mobil, TV och dator lite mindre kunde ju vara ett hopplahej-mål för hela moderna mänskligheten. Vi sparar elektricitet, är mer sociala och mår således bättre. Kanske kunde promenader vara sådana då telefonen blir hemma eller stängs av helt. Ju mer vi är utomhus, desto mindre konsumerar vi har jag insett.


// I am a tiny bit late with this but I thought we could take a look at things that could be one's New Year's resolutions this year, to live sustainably. Please note! You don't have to do any of these, they are just ideas and examples. You are good the way you are. These tips are not only sustainable environmentally wise but also regarding other aspects, like well-being etc.

1. Don't buy any new stuff.
This is mostly for people who already have "everything". Things you would be allowed to buy are things you probably couldn't live without: food, phone chargers if your old one breaks, batteries to your fire alarm etc. But clothes, furniture, art etc.... nope.

2. Sell everything you don't need.
I don't really have any New Year's resolutions but this is something I'm working on. I have a room full of things I want to sell slowly but surely. It is a very good goal to have! Someone who needs something gets it second hand and you get more space and some money in return.

3. Eat more vegetarian food and better meat.
A classic, I guess. Eat more vegetarian food and choose environmentally friendly meat when you eat that. It can be game meat or from a small organic farm where the animals have been grazing outdoors. If you want recipe ideas you find all of mine here.

4. Ban screens certain hours of the day.
Using your phone, TV and computer a bit less could be a really good resolution for this year. We save electricity, are more social and feel better because of that. Maybe walks outside could be times we leave the phone at home or turn it off completely. The more we are outside, btw, the less we consume, I've realized.
Dumpster diving in Copenhagen was a nice hobby

5. Odla egna grönsaker i vår.
DET HÄR SKALL JAG GÖRA. Förra året blev det sallad och potatis typ men nu vill jag ha ca allt annat också. Det är väl kul?? Lite gratis mat på det också. Finns förresten massa tips på hur man odlar hemma om man bor i lägenhet, kolla t.ex. YouTube.

6. Påbörja en ny hobby.
Jag tror starkt på att människor som mår bra också lever mer miljövänligt, allt är enklare när man är glad. SÅ börja en ny hobby kanske! Gitarrlektioner, läs ett språk, dansa.. vad du vill. Eller ta fler promenader, det kostar inget alls.

7. Hjälp andra.
Bli aktiv i en förening genom att t.ex. volontärarbeta i ditt hemland, hjälp främlingar på gatan då de fallit, donera pengar till organisationer som hjälper hemlösa, fattiga, ensamma, stöd cancerforskning.. vad som helst. Det gör gott att göra gott men framförallt anser jag att alla som kan hjälpa egentligen också måste hjälpa. Obs! Jag sa: alla som kan. Ibland kan man inte och det är också OK.

8. Drick bättre kaffe.
Kaffe är en omdiskuterad produkt. Vi finländare dricker av det som om det vore vatten (eh det är ju iofs) och toppar listorna för världens bästa kaffedrickare varje år. Men kaffe är också en väldigt besprutad produkt som ofta kan innebära vidriga arbetsförhållanden på plantagerna. SÅ! Låt 2020 vara ditt snälla kaffe-år <3 Jag har beställt det kaffe vi dricker från Fiksuruoka.fi som säljer sådant som inte längre säljs i butikerna, det är ett sätt. Annars lönar det sig att läsa på varifrån kaffet kommer och om rättvisemärket verkligen stämmer överens med verkligheten. Jag orkar inte säga "sluta dricka kaffe" för jag har ju märkt hur det har höjt min levnadsstandard. Jag vill liksom inte leva utan min morgonkaffestund, den får mig upp ur sängen.


// 5. Grow your own vegetables this spring.
I WILL DO THIS. Last year I grew lettuce and potatos but now I want to have everything else too. That must be fun, right?? Some free food is always nice. There are btw a million ideas on how to grow food if you live in an apartment, check out YouTube for example.

6. Start a new hobby.
I strongly believe that people who feel good and are happy, are more likely to live environmentally friendly, everything is so much easier when you aren't sad. SO maybe one thing could be to start a new hobby! Guitar lessons, learn a new language, start dancing.. whatever you want. Or take more walks outside, they are completely free.

7. Help others.
Be active in organizations by for example doing some volunteer work in your home country, help strangers in the street if they fall, donate money to organizations helping homeless people, poor people, lonely people, donate money to cancer research.. anything. It feels good to do good but most of all I think that everyone who can help should. Note! I said: everyone who can. Sometimes you just can't and that's OK too.

8. Drink better coffee.
Coffee is something very debatable. We Finns drink it more than most people in the world, we drink it like it's water (eh, it kinda is). But coffee is also a product that needs lots of pesticides and can also often have quite a dark side with child labor and stuff. SO! Let 2020 be your friendly coffee year <3 I have ordered the coffee we drink from Fiksuruoka.fi, a company selling things that stores won't sell anymore, that is one way to do it. Otherwise it's good to read from where the coffee is and to see if the fair trade mark really is being honest. I don't want to say "stop drinking coffee" because I love it myself. I don't want to live without my morning coffee moment, that's what gets me out of bed.
9. Var utomhus en timme per dag.
Det här kanske är lite för någon men rätt mycket för mig. Jag kämpar nu varje dag med att vara ute i frisk luft minst 1 h utan pauser emellan. Vi behöver se natur för att uppskatta den och luften utomhus sägs vara bra mycket bättre än inne i en lägenhet. Det är hjärnmat för oss!

10. Satsa på dig själv.
Först nu orkar jag ju tänka på hur jag kunde äta mig frisk (läs mer här) men det är ett faktum att det är en av de viktigaste investeringar man kan göra - fysiskt och psykiskt. Livsstilar kan döda oss. Jag försöker äta bättre mat, jag försöker promenera varje dag, jag försöker reflektera och lösa sådant som får mig att må dåligt. Om jag kan vara lycklig behöver jag färre mediciner, om jag äter bättre mat är det troligtvis bättre för miljön, om jag tar hand om mig själv mår människor runt mig bra. Hållbarhet på många plan men alltså for real: satsa på eget välmående, må bra. Det är något jag önskar att alla fick göra men tyvärr är det långt från sanningen.

11. Gör en tågluff.
En tågluff behöver ju inte vara två månader lång som vår var, jag förstår att inte alla kan ta så länge ledigt.. men gör en liten tågluff! Åk någonstans dit du måste byta tåg åtminstone en gång, upplev en ny stad eller ett nytt land, ät lite gott och åk tillbaka. Tågluffar är bäst! Läs gärna mina Interrail-inlägg om du så vill.

12. Bli energisnål.
Om du kan: byt till vindkraftsel eller solpaneler, alternativt: skaffa jordvärme, och spara elektricitet i hemmet varje dag.


// 9. Be outside at least one hour per day.
This might be very little for someone but a lot for me. I fight to get there everyday, being outside at least 1 h without a break. We need to see more nature to appreciate it and the air outside is a lot better than the one inside an apartment, I've heard. This is brain food for us!

10. Work on yourself.
I haven't cared at all about how I should stay healthy (read more here) but it is a fact that the best investment one can do, is to take care of oneself - physically and mentally. Lifestyles can kill us. I try eating better food, I try to take walks every day, I try to work on my anxiety. If I can be happier, it means less medication, if I eat better food it will probably be better for the environment, if I take care of myself the people around me will feel better. Sustainability works on so many levels but for real: work on your own well-being, you deserve to be happy. I wish no one was ever sad but I mean, we are far from the truth.

11. Go on a train trip.
A train trip doesn't have to be two months long like our was, I get it that not everyone can be away for that long.. but you can take a short train trip! Travel somewhere where you'll have to switch trains at least once, experience a new city or a new country, eat something nice and travel back home. Train trips are the best! If you want to, feel free to read my Interrail posts.

12. Become an energy saver.
If you can: switch to electricity from wind turbines or solar panels, alternatively: get geothermal energy, and save electricity at home every day.
Therapy = Berran + boyfriend

13. Gå i terapi.
Hållbarhet handlar ju också om eget välmående som kanske framkom i tidigare punkter.. och vad är väl bättre än att ta på allvar hur man mår? Har du ångest? Jobbiga relationer? Är du ledsen? Åtminstone i Finland får man gå gratis 8 gånger hos en psykolog innan man sedan kan skickas vidare och då få FPA-stöd för kostnaderna.

14. Sluta jämföra dig med andra.
JULIA degÄRT plz do this. Allt det som jag är kritisk mot i mig själv, är sådant jag jämför massor med andra. Det har ju inte direkt peppat mig att vara gladare kan man väl konstatera och enda lösningen är faktiskt att sluta lyssna på den där jävla rösten som säger att man på något sätt är mindre bra. Obama sade visst en gång att vi sist och slutligen inte är mycket bättre än någon annan i vår närhet och fast det är ett ganska slitet (?) uttryck eller tankesätt så träffade det mig rejält. Den där personen som får dig att känna dig urusel är inte bättre än dig. Alla är lika värda.

15. Ha ett bilfritt år.
OBS OBS bara för dem som kan. Inte om du t.ex. sitter i rullstol eller har 40 km till jobbet och inga bussar går. Ni fattar! Men om du kan: lämna bilen hemma! Gå! Det kommer göra susen.

16. Radera sociala medier.
Extremt? Jepp i dagens värld nog. Men säkert ganska hälsosamt. I Din hjärna-dokumentären nämndes att vuxna lägger 21 och unga 28 h per vecka på sina mobiler, den tiden kunde man i stället göra något kreativt och något som får en att må bra, umgås kanske. Jag har till och från haft Instagram avstängt de senaste veckorna och knappt publicerat något sedan december.. för jag känner mest bara nej. Något skaver, jag vet inte om det är appen och kulturen kring den, vissa konton jag följer eller mitt eget konto.. men något. Blir ledsen om vissa inte gillar bilder, blir superledsen när folk avföljer (spec sådana man känner personligen) och överlag tror jag IG tar ganska mycket energi av mig. Så tills jag kommer på något bra att göra av appen lär det vara lite tyst där. Kan du tänka dig ett liv utan sociala medier?


// 13. Go to therapy.
Sustainability is also about how we cope with our lives like I might have mentioned.. and what is better than taking your own well-being seriously? Do you have anxiety? Trouble in your relationships? Are you sad? At least in Finland you get to see a therapist 8 times for free, before they send you to another person and then KELA will pay most of it.

14. Stop comparing yourself to others.
JULIA degÄRT plz do this. Everything I criticize about myself, are things I compare with others. It's not like this habit makes me happier and the only solution is to just stop listening to that fucking voice telling us that we aren't good enough. Obama apparently said something that we really aren't any better than anyone else around us and even though it's kinda obvious I really felt somethn. That person that makes you feel like shit is no better than you. Everyone is equal.

15. Have a car free year.
ONLY for those who can. If you sit in a wheelchair or have 40 km to work and no buses that go there, then this isn't for you. You get my point! But if you can: leave the car at home! Walk! It will do you good.

16. Delete social media.
Extreme? Maybe in today's world. But probably very healthy. In the Din hjärna documentary ("your brains") they mentioned that adults use 21 and children 28 hours a week on their phones, that time could instead be used for better things that make us feel good, maybe hanging out with people. I have not really been using Instagram these past few weeks and not published much since December.. because I just don't feel like it. There is something that feels so wrong, I don't know if it's the app and the culture around it, some accounts I follow or my own account.. but it is something. I get sad if people don't like my photos, super sad when people unfollow (especially if they are people I know IRL) and overall I just think that IG is too much negative energy for me. So until I know what to do about the app, it might be a little quiet there. Could you imagine a life without social media?

17. Bli komposterare på heltid.
Bor du i något annat än stan? Har du gård eller bor du i radhus där många delar gård? Eller ett höghus som är någorlunda nära skogen? Kolla om det finns en möjlighet att få en riktig kompost till gården (en riktig gårdskompost, inte en bioavfallsinsamling menar jag då). Antingen kan ni i bostadshuset köpa tillsammans en eller flera beroende på hur många ni är eller köp en egen om du har egen gård. Som ni kanske läst och hört så fick jag en kompost i födelsedag i högstadiet, det var det enda jag önskade haha. Den minskade min familjs sopberg med hälften!

18. Ha ett flygfritt år.
Jag hejar på det här varje dag 24/7! Tycker flygfritt är en av de saker som gett mitt liv mest glädje de senaste 1,5 åren. Jag vet att det är superkrångligt om man har viktiga personer långt långt bort och bara en kort semester per år och jag är 300% förstående att man då kanske faktiskt måste flyga. Lovar och svär att t.o.m. det här är individuellt, precis som med bilåkandet. För vissa finns inte alternativ. Men för den som kan leva flygfritt om hen verkligen är ärlig och tänker på det med handen på hjärtat (nu traskade nog svenska grammatiken iväg men ni fattar kanske vad jag menar), så rekommenderar jag ett flygfritt liv eller åtminstone år till att börja med. Jag är nästan kär i tanken liksom, så glad blir jag av den. Och jag lovar också att man kommer att kunna få fantastiska upplevelser och ögonöppnande händelser i livet helt utan flyg. All form av resande gör en till en vettigare människa, vare sig det innebär att man besöker sitt eget lands huvudstad eller en by i grannlandet. Flygfritt <3 för att det får en att må bra.

19. Köp endast second hand i år.
Men gör det med eftertanke! Sov verkligen på saken, fundera, känn efter. Jag tycker Sandra Beijer sade det så bra i ett blogginlägg häromdagen: att hon försöker tänka att hennes garderob är ett tetrisspel, så att (ca) allt passar ihop med allt. Köp alltså bara sådant som på riktigt kommer att komma till användning. Läs gärna om varför second hand inte alltid är hållbart här.

20. Släpp allt som gör dig ledsen.
Må det vara relationer, prylar, kläder, arbete, vad fan det nu är. Låt bli om det inte gör dig lycklig. (OBSSSS vet att det är lättare sagt än gjort, spec gällande arbete men lite pepp skadar väl inte).

21. Skapa en kapselgarderob.
Det här är så intressant. Jag jobbar mot det här men är hundra år ifrån det fortfarande. En kapselgarderob betyder egentligen att man endast har 33 plagg (exklusive underkläder, skor och accessoarer) men siffran bestämmer man egentligen själv så det passar en. Tanken är att man ju nog klarar sig på mindre om man väljer plagg vist. OBS OBS detta måste vara en långsam process så man inte alltför förhastat slänger ut halva skåpet på gården.


// 17. Become a composter.
Do you live a little bit outside town? Do you have some kind of garden? You could maybe buy a composter alone or with your neighbors. You might have read that I got my own when I turned 13 or 14 and it was the only thing I wished for my birthday haha. It cut our family's amount of trash in half!

18. Have a flight free year.
I love this one. I think being flight free is one of those things that has made me feel the happiest these past 18 months. I know that it's super hard if you have important people on the other side of the globe and just a few days per year to visit them and I am 300% understanding that you might have to fly then. Even this is individual, just like with driving a car. For some people there just isn't an alternative. But I guess if we are being honest we will know whether or not we belong to these people and I highly recommend quitting flying if you can. For a year or your whole life. I am almost in love with the thought, you know, it makes me so happy. And I promise that you will make memories without flying too. Any kind of traveling is eye-opening, no matter if it means visiting the capital of your country or a small village in another country. Flight free <3 because it makes you feel better.

19. Only buy second hand this year.
But do it consciously! Really think about the products you want to buy, do you really really need them? I liked Sandra Beijer's post the other day where she said that she sees her wardrobe as a game of tetris - everything should work well together. So only buy what you will use. Feel free to read why second hand isn't always sustainable.

20. Get rid of anything that makes you sad.
May it be relationships, stuff, clothes, work, anything. Get rid of it if it does no good to you. (I KNOW it's a lot easier said than done).

21. Create a capsule wardrobe.
This is so interesting. I am working towards this but I'm not even close yet. A capsule wardrobe only has 33 clothes (doesn't include underwear, shoes and accessories) but the number is something you can decide yourself. The point is that you can live with less if you choose your clothes wisely. BUT PLEASE NOTE this has to be a slow process so that we don't just throw everything away without thinking.

22. Bli en småföretagarälskare.
Det skulle vara toppenknoppen om vi ville stöda fler småföretag <3 Du stöder faktiskt personen bakom kassan och det om något är fint. Ett gulligt familjecafé (gå gärna till vårt älskade Fabbes eller en annan favorit: Leipomo Manna), handgjorda smycken från din egen hemkommun, den lilla fotobutiken på hörnet i stället för jättarna online osv. Stöd de små, de behöver det.

23. Bli en maträddare.
Ett bra sätt att få reda på hur mycket matsvinn man har (dvs mat man kunde ha ätit upp men som hann bli dåligt innan, eller t.ex. sådan man slänger som går att äta - typ blomkålsblast m.m.), är att skriva upp allt! Ha en lapp på kylskåpet där du skriver "SLÄNGT:" och sedan listar det du slängt. "En handfull riven morot", "en brun banan" osv. Då vet du var du står och hur mycket du behöver jobba på det. Det finns förresten en massa sätt att rädda maten på, har skrivit om det här.

24. Fokusera på större frågor.
En sak som händer i mig just nu är att jag blivit mer intresserad av att fokusera på stora avgörande frågor och inte småsaker. Att jag slutade med Zero Waste är ett exempel - de små plastbitarna som kommer hem av olika orsaker känns inte riktigt lika viktiga som t.ex. vad man äter eller vem man röstar på. Det är både jobbigt och roligt att ha stigit ur det. Jag försöker fokusera på större frågor och inte känna att en pyttegrej spelar enormt mycket roll. Men klart! Visst vill jag göra gott på alla plan men jag kanske minskar på det dåliga samvetet om små saker och lägger mer energi på annat i stället.

25. Skriv mail till företag.
T.ex. varje måndag eller första dagen i månaden: skicka ett mail. Fråga hur ett företag resonerar kring något, berätta att det är viktigt för dig att de inte sysslar med barnarbetskraft eller tokiga saker som att flyga influencers runt världen för att festa. Ehhhh. Jag skrev till Nelly-klädmärket och kritiserade dem för just det med festandet och svaret var ungefär "vi har kompenserat för flygandet men vi skickar detta vidare!" och aldrig mer har någon skrivit till mig. Men ju fler som kritiserar, desto mer inser de att vissa saker behöver ändras.


// 22. Love small companies.
It would be kinda great if we started supporting more small businesses <3 You actually support the person from who you buy, not some rich guy in another part of the world that you'll never see. A cute family coffee house (please go to our beloved Fabbes Café or another favorite: Leipomo Manna), homemade jewelry from your own home town, the small photo shop downtown instead of the big online shops..... Support the small local businesses, they need it.

23. Become a food saver.
A good way to know how much food waste you have (which means food that could have been eaten but was thrown out instead because it had gone bad or because we didn't know it was edible, like the leaves of cauliflower), is to write it down! Have a note on your fridge where you write down everything you throw away. This way you know where you stand and what you should work on. There are btw many ways to save the food, read more here.

24. Focus on bigger problems.
One thing happening in me right now is that I'm becoming more and more interested in the big problems that actually need to be changed. The fact that I quit Zero Waste is one example - the small pieces of plastic trash that I got are definitely not as important as for example what we eat or who you vote for. It is both uncomfortable and fun to start thinking otherwise. But of course! I do want to think about the small stuff too but now I try not to feel bad from things that don't really matter after all.

25. Write to companies.
Every Monday or every first day of the month could be the day you send an e-mail to a company asking about something they do that you don't like, tell them that it's important to you that no child labor is happening or crazy things like that they put influencers on a flight to take them to a party in Ibiza. Ehhhh. I wrote to the fashion brand Nelly about the fact that they actually did that and criticized them and the answer was something like "we compensated for the flights but I will send this forward" and then never wrote anything anymore. But the more people who question these things, the more they will consider changing their company's values.

26. Ät mer inhemskt.
Så fint om vi finländare har det bra. Genom att stöda mer inhemskt kan man skapa så många fler jobb. Jag vill att alla skall få må bra.

27. Rösta kanske inte på Trump.
:)

28. Bli mer old school.
Tänk om vi var mer som förr. Inte konservativa och sådana som slänger soppåsar i havet då haha. Men om vi kunde nöja oss med mindre, använda samma kläder som vi använt i tjugo år (shoutout till min älskade mormor), träffa vänner över en kaffe i stället för Snapchat, göra mat på rester, syssla med vardagsmotion (arbete ute på gården m.m.), i stället för att ruinera oss på gymkort som man (jag) inte kommer ihåg att använda. Reparera i stället för att göra sig av med eller bara acceptera att det är lite halvtrasigt. Lite mer som mormor, lite mer som farfar.

29. Skapa en djungel av sticklingar.
En rolig hobby är att ta sticklingar och skapa nya växter. Kostar också 0 € och är ett ganska naturligt och hållbart sätt att få in mer grönt.


// 26. Eat more from your home country.
It would be nice if people felt good in Finland. If we support local food we can create a lots of new jobs in our own country. I want everyone to feel good.

27. Maybe we shouldn't vote for Trump.
:)

28. Be more old school.
Imagine if we were a bit more like in the olden days. Not conservative and people who throw our trash in the oceans haha. But imagine if we could be happy with less, use the same clothes for twenty years (shoutout to my beloved grandma), meet friends for coffee instead of via Snapchat, making food from leftovers, having an active lifestyle rather than going to expensive gyms that we (I) forget to use. Repairing instead of throwing out or accepting that things are a little broken. A bit more like grandma, a bit more like grandpa.

29. Create a jungle from cuttings.
A fun hobby is to take a cutting and creating new plants. It doesn't cost anything and it's a pretty natural and sustainable way to get more greens into your home.
30. Gå med i Hållbar livsstil i Svenskfinland.

31. Var snäll.
Visst går det här in på "Hjälp andra" men här menar jag snarare att var inte otrevlig mot dem du känner. Gilla dina kompisars bilder, säg något vänligt. Fråga hur folk mår. OM alla kunde vara snälla mot varandra skulle folk inte behöva gå runt med en klump i magen efter möten, de skulle må bättre och troligtvis fatta bättre beslut och orka mer i vardagen. Och det här gäller faktiskt varenda en i världen, mig själv och alla andra. Vi kan vara snällare. Att vara snäll är inte heller bara ord utan också ansiktsuttryck, vissa saker man gör eller inte gör efter att något hänt. Osv.
(Obs såklart skall vi inte låta folk trampa på oss)

32. Anställ någon som behöver jobbet extra mycket.
Jag vill ju att alla skall ha ett jobb de älskar men om jag var arbetsgivare skulle jag gärna prioritera t.ex. långtidsarbetslösa m.m., hjälpa dem som inte bara "byter" jobb för tillfället liksom. Så här skapar vi ett mer välmående land!

33. Lär dig klädvård.
INGET JAG ÄR SÄRSKILT BRA PÅ, det här kunde ju vara ett löfte för i år och livet. Att lära sig att ta hand om gammalt läder, ullplagg m.m. är nog en förutsättning för att få grejer att hålla länge. Lasting Closet har skrivit om ullskötsel iaf!

34. Våga säga nej till det du inte vill.
Seriösa saker eller mindre seriösa, du behöver inte gå på den där festen eller det där evenemanget eller den där dejten eller vad som helst, om du inte vill. Jag vill inte att någon annan styr mig och mitt liv och vill jag inte göra något så ser jag till att inte göra det heller. Okej!!! Vill ju inte betala räkningar men det gör man väl..


// 30. Join Hållbar livsstil i Svenskfinland

31. Be kind.
This is definitely part of "Help others" but what I mean here is to just not be rude to the people you know. Like your friends' photos, compliment others. Ask how people are doing. IF everyone could just be nice to each other, people wouldn't have to go around feeling sick and scared on the inside, they would feel better and probably make better decisions throughout the day. And this really concerns every one out there, myself and everyone around me. We can be nicer. Not being nice is not only words, it can be facial expressions too, things we do or don't do after something happening. Etc.
(However, we should not of course let people treat us badly)

32. Employ someone who really needs the job.
I want everyone to have a job they love but if I was able to employ people, I would definitely want to prioritize people who have been unemployed for a long time etc, help those who aren't only looking for another place to work. This way we can create a better country!

33. Learn how to take care of clothes.
NOTHING I'M VERY GOOD AT, this could be a resolution for this year or our whole life. Learning how to take care of old leather, wool pieces etc are kind of a must to make our clothes last. Lasting Closet has written about taking care of wool clothes!

34. Dare to say no to the things you don't want to do.
Both very serious stuff and less serious, you don't need to attend that party or that event or that date or whatever it is, if you don't want to. I don't want anyone else to rule over me and my life and if I don't want to do anything I don't feel like doing. OK!!! I also don't want to pay my bills but I guess I'll do that anyway..
35. Bli pengasmart.
Älskar du träning? Det går att göra gratis - promenader är jättebra för hjärnan och kostar ingenting. I städer finns ofta också utomhusgym man kan använda. Eller löpbanor. Eller yoga framför datorn hemma. Men inte bara det! Köp inte mer mat än du hinner äta, så slänger du inte heller pengar i soporna. Dra ner inomhustemperaturen lite (men inte så att du lider, viktigt!) och spar eventuellt ganska många slantar på det! Tvätta kläder mer sällan, vädra hellre. Osv. Listan är lång och är man inte sparsam från tidigare så finns det faktiskt miljoner saker man kan spara någon euro på, vilket i det stora hela blir mycket pengar.

36. Använd din frys aktivt.
Gör mycket mat på en gång, placera i meal prep-lådor, låt svalna och frys in. Ta ut dagen innan och låt tina i kylskåpet. Gör du mycket samtidigt sparar du tid, el och nerver hehe. Frysen är en matsvinnsräddare, alltid.

37. Rannsaka dig själv.
Är du vänlig mot människor? Dömer du folk efter utseende? Sprider du rykten? Är du envis? Kommer du ihåg att inte alla lever som du? Osv. Sedan jag fyllde 20 har olika frågor format mina dagar, jag försöker ifrågasätta mig själv så att jag kan utvecklas.. och det känns jättejobbigt just då men mycket bättre efteråt. Hellre att ta tag i det nu än att inse om flera år att flera vänner lämnat en för att man var otrevlig, liksom. Och kom ihåg: man själv har inte alltid rätt. Ens egen åsikt är inte den enda. Osv. Också bra att påminna sig om detta då någon annan utför härskarteknik på en. T.ex. bara för att en person är omtyckt och populär och man själv inte är det, betyder det inte att den personen har lösningen på livets alla frågor. Också din åsikt borde lyssnas till.

38. Vårda din frys.
Visst, använd den gärna aktivt!! Men avfrosta den också ofta för att den skall dra mindre energi. Ju oftare man avfrostar, desto enklare och snabbare. Perfekt att göra under vintern då maten kan stå utomhus i lådor men funkar också under sommaren om man t.ex. gör det snabbt genom att blåsa en fläkt på den avstängda öppna frysen. Och! När vi nu ändå vårdar frysar och håller på: jättebra att gå igenom vad man lagt in där, frysar brukar åtm här hemma vara labyrinter och svårlösta gåtor. Vet aldrig vad jag hittar där som funnits i en evighet. Ät upp : )


// 35. Become money smart.
Do you love working out? You can do it for free - walks are great for our brains and cost nothing to take. In some cities and towns there are free outdoor gyms for everyone to use. Or running trails. Or yoga in front of the computer. But not only work outs! Don't buy more food than you eat and you won't throw money in the trash. Let your indoor temperature be a little bit lower (but not so much that you suffer, important!) and you will probably save a lot of money on that! Wash your clothes more seldom, let them be outside to give them some fresh air instead. Etc. The list is long and if you haven't been saving that much money before, then there are like a million small things you can do to save a few euros from, which in the long run will be a lot of money.

36. Use your freezer a lot.
Cook lots of food at the same time, place in meal prep boxes, let cool and put in the freezer. Take out the day before and let melt in the fridge. If you cook a lot at the same time, you'll save time, energy and some nerves hehe. The freezer is a food waste saver, all the time.

37. Look yourself in the mirror.
Are you nice to other people? Do you judge people by their looks? Do you spread gossip? Are you "too" stubborn? Do you remember that not everyone has the same possibilities and life that you have? Etc. Since I turned 20, different questions about what I am like as a person, have been a huge part of making me me. I try to really question myself so that I can grow and do better the next time.. and it feels like shit in that moment but so much better afterwards. It's better to deal with it now than to realize in a few years that friends have left you because you were mean to them. And remember: we are not always right about everything. Our own opinion is not the only opinion in the world. It's also good to remind yourself about this when someone else is making you feel like shit. Just because someone is popular and loved by everyone, it doesn't mean that this person has all the answers. Your opinion is just as valuable.

38. Take care of your freezer.
I mean, sure, use it a lot!! But also remember to often defrost it so that it will use less energy. The more often we do it, the faster it will go each time. This is perfect to do in the winter when the food can be outside in a box but of course sometimes this is necessary to do in the summer too and to do it fast, just take a fan and let it melt the the freezer when you have turned it off and opened the door. And! As we are working on this now, go through your stuff too, make an inventory. My freezer is often full of secrets I had forgotten about. You'll never know what has been in there for ages. Eat it : )

39. Byt till snålspolande.
Finns snålspolande munstycken för de flesta kranar m.m., investera i sådana så sparar du pengar och vatten!

40. Ingå bytescirkel.
En kompis eller fem, starta en bytescirkel! Någon har cirkelsåg (pun intended), en annan har skruvmaskin, en tredje en äppelplockare. Byteskultur i stället för att äga allt själv <3<3<3

41. Bli klädlånare.
I Åbo finns t.ex. Vaatepuu som hyr ut märkeskläder för fester m.m. Perfekt om man vill ha på sig något extra men inte vill betala jättemycket och inte heller känner att det finns utrymme i garderoben. Låna också av vänner om du vill!


// 39. Change your taps.
You can buy these low flush items that make your taps use less water without it affecting your life that much. Invest in these to save money in the long run!

40. Start a borrowing group.
With a friend or five, start borrowing your things to each other! Someone might have a saw, another one a screw driver and a third one an apple picking tool. I love that we can borrow from each other instead of owning everything ourselves <3<3<3

41. Become a clothes renter.
In Turku we have Vaatepuu for example. They rent designer clothes for parties etc. This is just perfect if you want to wear something extra nice but don't feel that you have room for it in your wardrobe. You can borrow more from friends too!
42. Inför halvtablettstvång.
Haha. Min pojkvän älskar mig inte pga det här :D Men vi kör alltid diskmaskinen med en halv tablett (DET BLIR RENT, POJKVÄN) och med enkel matematik innebär det ju faktiskt att man sparar hälften i pengaväg genom att göra så! Och så är allt sådant också mer miljövänligt. Det är en bra vana att införa 2020.

43. Res i din hemstad.
Under 2020 kommer du eventuellt tänka att det vore trevligt att ta picket och packet och sticka härifrån, långt bort under en varm palm. Men tänk om ett nyårslöfte kunde vara att du, när den känslan kommer, inte tar ditt pick och pack utan lämpliga kläder och skor och traskar runt i någon del av staden/byn/platsen du bor, där du vet att det finns fina hus eller fin natur m.m. Res hemma då längtan bort blir alltför stor! Jag traskade runt i Martins häromdagen och det var så sjuttons trevligt. Kändes som att man fick nya krafter direkt.

44. Rädda fem möbler.
Det här året kunde vara året då du fixar fem möbler som är trasiga eller rustar upp dem så att de får tillbaka sin charm. Det kan vara en stol vars sittdyna är försvunnen eller en möbel där målfärgen faller av eller något annat. Rädda och gör mer långlivat. Förresten är just denna typ av projekt bland det mest terapeutiska jag vet. Ahhhh. Ge mig möbler att fixa!! Väggar att måla!! Rum att inreda!!

44 stycken! Nu är min hjärna tom! Gott Nytt År! IGEN


// 42. Cut your tabs in half.
Haha. My boyfriend doesn't love me because of this :D But we always cut our dishwasher tabs in half (IT GETS CLEAN, BOYFRIEND) and it's a very simple math to understand that we actually save half the money by doing this! And these kind of actions are also always environmentally friendly. A good habit for 2020.

43. Travel in your home town.
During 2020 you might feel that it would be nice to take all of your belongings and leave for a warmer country. But what if your New Year's resolution could be, when that feeling comes, that you don't take all of your belongings but instead some good clothes and shoes on and walk around in a nice part of the city or place you live, where you know there are beautiful buildings or nature to look at. Travel at home when you start longing for something else! I walked around in Martti the other day and it was so nice. Felt like I got new energy right away.

44. Save five pieces of furniture.
This could be the year when you fix five pieces of furniture or make them look nicer so that they get their charm back. It can be a chair without the seat or something else where the paint is falling off and so on. Save these and make them last longer. And btw, these kind of projects are so terapeutic. Ahhhh. Give me stuff to fix!! Walls to paint!! Rooms to decorate!!

44 ideas! No my brains are completely empty! Happy New Year! AGAIN

4 kommentarer

 1. Hej, har du något tips egen kompostering ifall man bor i höghus?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra att du frågade! Bokashi-komposten skall vara perfekt inomhus i köket och sägs vara luktfri:) har inte testat men tror starkt på att den fungerar. Den kostar visserligen ca 100 € men det är ett engångsköp! Kram

   Radera
 2. Huh, that was long :D For my adhd-brains almost too long, but I made it through.
  Definitely number 5 is so much fun! But one has to be careful not to stress too much about it. Because you cant affect the weather and everything might be ruined... But Im in on this one!
  Number 10, 13 and 14 are so important and my resolution regarding these is to get my adhd diagnosed and learn to live with it. Perhaps Im not stupid, maybe I have a "disease".
  And all those ones related being outdoors and exercising, I promise I'll run more. Its so good for my (adhd-)brain, weight and wallet.
  Thanks again for nice text and photos! ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha it was super long but I'm glad you made it :DD I am happy to hear that at least some of them felt suitable for you and your life! Lately these walks and other activities outside have been so important to me and to the dog. I heard in the documentary about our brains that we are meant to walk around to be able to explore new places and therefore we feel good from walks! The documentary was so interesting. I don't know if there were other subtitles than in Swedish but if so, then I highly recommend watching it! It was really interesting. Have a great day < 3

   Radera

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog