måndag 20 januari 2020

7 simple green tips7 enkla gröna tips.

1. Organisera din egen sophantering.
Jag tror att ett stort hinder för att orka sortera saker är att man inte har ett system. Tänk t.ex. ett liv utan sopkorg men med massa sopor. Frustrerande! Man vill ju lägga dem någonstans. Därför rekommenderar jag att fixa en återvinningsstation hemma, vare sig det är en stor påse eller ett skåp, lådor.. något annat. Jag kan visa vår kista som vi har som återvinningsstation någon dag! Utöver den har jag en låda för papper och en för batterier och lampor. Så! Ordning och system underlättar 300 procent.

2. Utnyttja alla kvadrat.
Nu minns jag inte siffran så klart men jag har läst någonstans att man bara använder en viss procent av sin bostadsyta. Det betyder att många kunde bo mindre eller använda kvadraterna aktivare. Kan extra rummet bli förråd eller kontor? Hyras ut på AirBnB? Bli gästrum eller hundlekrum? Kan det tomma skåpet komma till användning? Osv. Var en kvadratälskare.

3. Skriv ner dina icke-gröna vanor du inte kan leva utan.
Vi alla har sådana! Jag skulle eventuellt gå under utan bastu, huhej vad den räddar mig. När jag mådde som en bajskorv 2017 gick jag i bastun praktiskt taget varje dag. Och det hjälpte och var självhållbart även om miljön kanske fick sig en smäll eller tre. Tanken med att skriva ner dessa på en lista är att sedan hitta lika bra alternativ som har mindre miljöpåverkan. T.ex. om man inte kan leva utan resor kan man eventuellt ersätta fler flyg med tåg, kan man inte leva utan bastu kan man kanske ha lägre temperatur och/eller kortare bastusessioner och dessutom välja grön el, kan man inte leva utan böcker kan man kanske välja att låna åtm en viss del på biblioteket, eller cirkulera med vänner. Skriva lista - ändra sen!

4. Gör pyttipanna-aktig mat.
Ni har fått läsa om min bra-för-hjärnan-kaninmat som jag äter åtm en gång per dag (visserligen glömde jag igår) och det roliga med den är att man kan slänga i lite vad man hittar. Nu i skrivande stund tog jag vad som råkade finnas och det blev: rester av en broccolistam och några blomkålsblastblad, lite ruccola, en riven morot, cashewnötter, fermenterad rödkål, resten av min fermenterade ingefära, rabarberchutney jag gjorde i somras, kokad korn (ersättare av ris) som jag haft i frysen och tinat, hummus, resten av mina alfalfagroddar. Tror det var det. Poängen! Det var inte en planerad måltid, jag följer inte recept. Tar vad jag har och minskar matsvinnet på så vis. En pyttipanna!

5. Se kommersiella konton som inspiration.
Jag tycker det fanns en bra kommentar på Elsa Billgrens blogg häromdagen. Hon fick massa kritik för att hon gjort reklam för något eller vad det nu var och då kom en snäll bloggläsare och skrev att man ju inte behöver gå runt och tro att man måste köpa det någon rekommenderar. Snarare kan man själv också ha ansvaret där, inte Elsa ensam. Dvs om man ser de perfekta jeansen på Elsas blogg, så kan man vara inspirerad av det och hitta dem second hand. Även om jag så klart tycker att influencers har ett ansvar så är det inte jättelätt att vara perfekt ni vet, någon kommer att bli jäkla provocerad av något någon gång. Och de gånger det kanske är onödigt, kan man i stället tänka som denna snälla bloggläsare. "Okej det var en fin klänning och Elsa tipsar om den, det betyder inte att jag måste köpa den och det är okej!". Så! Tips tips. Låt dig bli inspirerad i stället, det är en bättre värld att leva i liksom...

6. Dela tankeväckande artiklar.
Det är bra att dela med sig! Finns t.ex. en intressant artikel om hur stenar kunde bilda koldioxid HÄR. Kom ihåg källkritik dock...

7. Skydda sängar och soffor.
Nu då Berran är här med leriga fötter och hoppar vart hon än vill, har vi tagit ett lite halvfult gammalt dagtäcke fram och lagt över sängen så att det skall skydda lakan och madrass från smuts. Mycket enklare att nu och då tvätta dagtäcket än att byta lakan hela tiden. Täck också gärna in soffor med filtar m.m. för att skydda dem. Ju bättre de bevaras, desto mer miljövänligt.

Dagens tips, hare!


// 7 simple green tips.

1. Organize your trash.
I think an obstacle for recycling your trash could be not having a place for it. Imagine a life without a trash can but with a lot of trash. Frustrating! We want to put that trash somewhere. Make yourself a good recycling station at home, it can be a bag or a cupboard, drawers.. something else. I can show you our chest that works as a recycling station one day! We also have another box for paper and one for batteries and lamps. So! Organizing and having a system makes recycling 300 % easier.

2. Use all of your square metres.
I don't remember the number but I read somewhere that we only use a certain percentage of the space we live in. That means that many could live in smaller spaces or use their square metres better. Can the extra room be a storage room or an office? Rent it on AirBnB? Make it a guest room or a play room for your pet? Could the empty cupboard be used? Etc. Love your square metres.

3. Write down all of your non-green habits that you can't live without.
We all have these habits! I could not survive without a sauna, my god it saves me. When I was sad in 2017 I could go to the sauna every day. And it helped and was important for my self sustainability but I guess it's not that good for the planet. The point with writing down these habits is to find an alternative that is just as good as this one but with a smaller impact on the environment. If you can't live without travelling, then replacing at least some flights with trains is a good solution, if you can't live without a sauna then maybe using it for shorter times and with a bit less heat and maybe switching to green electricity is a good way to start, if you can't live without books, then use the library a bit more and borrow books from friends. Write the list - make a nice change!

4. Make hash-like meals.
Not referring to the drug lol. Pyttipannu in Finnish. You have read about my brain food that I try to eat at least once a day (forgot yesterday though) and the fun about this meal is that you can use anything you find. As I am writing this post I made one of these brain rabbit food portions and just took what I had: the leftovers of a broccoli stem, some cauliflower leaves, some arugula, grated carrot, cashews, fermented red cabbage, the rest of my fermented ginger, rhubarb chutney, something I had cooked earlier and put in the freezer, hummus, the rest of my alfalfa sprouts. I think that was it. The point! I don't plan these meals, I don't use a recipe. I take what I have and avoid throwing food away that way. A hash-like meal!

5. Think of commercial accounts as an inspiration.
There was a nice comment on Elsa Billgren's blog the other day. She was criticized for advertising something and then a nice blog reader wrote that we don't have to think that we should buy everything someone recommends. Instead we should all be more responsible of what we choose to do, Elsa isn't the only one with responsibilities. So if I see the perfect jeans on her blog, I can be inspired by that and find something similar second hand. Even though I of course think that influencers need to take responsibility, it isn't always easy being perfect you know, someone will be provoked anyway. And those times that it isn't necessary getting mad at someone, maybe we could think like this nice blog reader. "OK it was a nice dress and Elsa is recommending it, that doesn't mean that I need to buy it and that's OK!". So! Let yourself be inspired instead, it's way more fun to live life that way.

6. Share interesting articles.
It's good to share what you see! There was an interesting article about how rocks can absorb carbon dioxide HERE (in Swedish). Remember to check the sources though...

7. Protect your bed and couch.
Now that Berran lives here too and jumps anywhere she feels like with her muddy feet, we have taken this old ugly cover to put on the bed day-time. It protects our sheets from dirt. It's a lot easier to wash this cover every once in a while than to change sheets every day. It's also good to cover couches with blankets etc to protect them. The better we take care of them, the better for the environment.

Today's tips, have a good one!

2 kommentarer

  1. Alla i USA har dagstäcken på, wohoo en sak som man iallafall gör rätt haha! Annars finns det nog mycket att förbättra, bra idé med att skriva ner saker man inte klarar sig utan och sedan fundera på hur man kan göra det annorlunda :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Haha USA gör nog säkert massor rätt :D men spec det här är ju suveränt! Vi använder ju nog också sådant egentligen i Finland men måste nog säga att jag glömmer det 100% av gångerna (förutom nu då, pga Berran). Kul att du gillade tipset, kramar

      Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog