torsdag 16 januari 2020

three ways to make a change as an individualOm man arbetar för att tala om vad individen kan göra för skillnad i samhället, kommer motargumentet om att individen inte skall bära ansvaret ganska snabbt som svar. För att individen inte är skyldig till företagens beteenden, för att individen bara är en osv osv. Jag håller i och för sig helt med om att det verkligen inte ligger på den enskilda personen axlar att rädda vår planet från 10-gradiga januarimånader men å andra sidan gör det alltid lite ont i mitt hjärta av den här kritiken, vare sig den riktas mot mig eller någon annan.

Det är tudelat. Å ena sidan tycker jag alla skall ta sitt ansvar (ansvaret ser hur som helst helt olika ut för olika personer beroende på deras livssituation och geografiska läge), å andra sidan känns det som att det inte spelar så hemskt stor roll om man väljer ett etiskt producerat anteckningsblock eller inte liksom. Men att bli kritiserad för att visa vad individen kan göra är... ärligt talat... ganska tråkigt! Så här tänker jag:

Individen kan absolut påverka även om det är i annan grad än ett världskänt företag. Produktionen av någonting är en följd av efterfrågan och individen är den som konsumerar. Och kanske viktigast av allt: att göra något som individ är att känna att man kan påverka. Jag tror det är helt avgörande för vårt välmående, att vi känner att vi inte är hjälplösa. Så på sätt och vis, kanske det här egentligen handlar om självhållbarhet.


// If you are fighting to show what individuals can do to change society, it doesn't take long before someone says that no single person should be responsible. Because individuals are not guilty for what companies do, because the individual is only one person etc etc. I definitely agree on that and it's not up to a single person to save us from January months that are 10 degrees warm but on the other hand it always feels kinda bad to read this criticism, no matter if I'm the one being criticized or someone else.

There are two sides of it. I think everyone should take responsibility (however, everyone's responsibility looks different depending on their life situation and where they live in the world), on the other hand it feels like it doesn't really affect the world that much if we choose to buy an ethically made notebook or not. But being criticized for telling what individuals can do is... honestly... quite boring! This is how I see things:

The individual can definitely make a change even though it might have a smaller effect than when big companies do changes. The production of a product is a consequence of the consumer's demands. And maybe most importantly: doing something as an individual is feeling that you can change things. I think this is extremely important for our well-being, otherwise we would feel completely hopeless. So in one way, maybe all of this is part of self sustainability.


Tre sätt att faktiskt skapa förändring som individ:

1. Maila företag, föreningar och politiker.
Nå ut till de högre makterna. Fråga hur något fungerar hos ett företag, föreslå en förbättring, ifrågasätt och visa vad du känner att behövs. Gör det här gärna med kompisar - det sägs att det behövs fem olika personers önskan för att en butik t.ex. skall ändra sitt sortiment. Be kompisarna skriva varsitt mail själv. Poängen med mailandet är att du visar att du kräver förändring och att t.ex. ett klimatlöfte är vad du funderar över då du väljer kandidat att rösta på.

2. Skapa förändring i en större gemenskap du är del av.
Har du ett jobb? Studerar du? Är du med i en förening? Har du en stor tjock släkt? Spelar du lagsport? Osv osv. Vad än för gemenskap du är med i - det är fint att börja där. Det kan också vara husbolaget du bor i. Ju fler personer som är en del av gemenskapen, desto större förändring kan ske. Som en läsare tipsade här en gång: det är jättebra att t.ex. gå med i en husbolagsstyrelse och arbeta för att hela huset får solpaneler än att man bara gör det för sin egen lägenhet. På ditt jobb kan du se till att engångsprodukter försvinner genom att tala med chefen (finns att inhandla billiga kärl och bestick på loppis!) osv. Gör en förändring inte bara i ditt eget liv utan i en gemenskap där fler personer ingår. Har vi tur gör de sedan samma sak någon annanstans och då sker genast en snabbare större förändring.

3. Visa exempel.
Visst, man är bara en person och kör jag bil till jobbet eller inte idag.. syns det knappast i någon luftföroreningsstatistik. Men när man i större skala, under lång tid gör något - visst är siffran större då. Så våga tro på att också det du gör påverkar även om det så klart är mindre än ett miljonbolags verksamhet. Våga tro på att dina gärningar har betydelse, det är väldigt viktigt också för ens eget välmående som jag nämnde tidigare. Gör det du kan och klarar av och var ett levande exempel som folk sedan följer. Ringar på vattnet.

Ha en fin torsdag!


// Three ways to actually change the world as an individual:

1. Send an e-mail to companies, organizations and politicians.
Talk with the big powerful people. Ask them about their companies, tell them how you would like them to change and show them what you think is needed. A great thing to do is to do this with your friends - I've heard that we only need five people to ask for something so that stores would change their assortment. Ask your friends to send their own e-mails. The point with these letters is showing that you require change and that for example, you will vote for someone who will fight for a greener world.

2. Change the communities you are part of.
Do you have a job? Do you study? Are you active in an organization? Do you have a big family? Do you play a team sport? Etc etc. Whatever the community you are part of is - it is a great place to start. It can also be the building you live in. The more people who are part of this community, the bigger the changes will be. A blog reader once wrote that it's a lot better to be part of the board in the building you live in and for example get solar panels for every family there, than to only do it for your own apartment. At work you can make sure that single use products go away by talking to your boss (cheap alternatives can be bought second hand!) etc. Make a change not only in your own life but in the community you are part of. If we are lucky, these people will take this new information with them and share it with others too.

3. Be an example.
Sure, we are all just individuals and if I take the car to work today or not.. it won't really make any difference. But when we do it in the long run - the numbers will be a lot higher. So dare to believe that what you do makes a difference too even though it of course is smaller than what the big companies do or could do. Dare to believe that what you do is important, this is so important for our own well-being as I mentioned. Do what you can and are able to and be the living example that others then will be inspired by. Step by step.

Have a great Thursday!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog