torsdag 19 mars 2020

Fem smarta orsaker att planera en resa i hemlandet i år
Att prata om resor är kanske inte aktuellt nu i och med viruset och karantän men inför resten av året då läget lugnat sig, vill jag skriva lite ändå. Här kommer fem orsaker att planera en resa i hemlandet i år.

1. Hemlandet är ofta något man blundat för
Jag kanske talar bara för mig själv nu men jag har hur som helst upplevt att jag inte riktigt ens hört om många guldvärda platser i Finland, för att jag tänkt så mycket på länder längre bort. Finland har så mycket jag blundat för. Det är inte bara skärgården och Lappland, det är så mycket mer. Till och med mindre orter och ens egen hemkommun kan överraska men den får aldrig möjligheten att göra det om man blundar för det.

2. Det är enklare att hitta tid för en resa hemma
Vill man resa till andra sidan jorden behöver man helst flera veckor ledigt. En resa hemma kan man göra på ett veckoslut - buss till en grannstad eller bil till stugan. Eller nattåg så långt bort man kommer i hemlandet. Inga nya valutor behöver skaffas, inga visum, inga extra pass. Det är enkelt att resa hemma bara man vågar lägga tid för det också och inte endast för att åka utomlands.

3. Det är nästan alltid ett mer miljövänligt alternativ att resa inom landet
I lilla Finland och andra länder av påminnande storlek, är det relativt lätt att ta sig fram överallt flygfritt. Det är visserligen en lång väg mellan Lappland och södra Finland men det går absolut utan flyg. Och överlag går det ofta att resa utan flyg, i de flesta länder. Det betyder att man kan ta sig fram kollektivt eller med egen bil. Egen bil är så klart något som går att ifrågasätta - är det här verkligen miljövänligt? - men det finns också vissa sidor av det hela som jag vill lyfta fram. Har man bil med sig kan man övernatta i den och t.o.m. göra mat i den med t.ex. ett spritkök. Det betyder att man i större grad kan undvika hotell och restauranger, vilket blir en miljögärning trots allt.

4. Man stöder sitt eget lands ekonomi
Alla länder är så klart likvärda och förtjänar lika mycket respekt men jag ser det ändå som viktigt att stöda sitt eget hemland ekonomiskt och om inte annat så gynnar det en själv. Ju bättre det går ekonomiskt för ditt hemland, desto mer pengar finns också för att hjälpa dem som har det svårt och behöver stöd. Ja ni fattar! Och jag tror också att dessa långsamma medvetna resor kan uppmuntra oss att stöda lokala företagare i hemlandet - man äter kanske hellre på ett familjecafé än Espresso House när man är i en ny stad. Man ökar sitt eget lands välmående så här helt enkelt och man brukar ju säga att man skall börja med sig själv! Så, börja med ditt eget land.

5. Det kan vara mycket billigare än att resa utomlands
Tänk er t.ex. att resan är att besöka en bekants sommarstuga långt ute i skärgården. Du behöver inte betala övernattning (hoppas man ju) och maten kan man göra själv. Ingalunda betalar man heller hundratals euro per person för att åka en bit bort utan flyg. Att resa inom Finland innebär knappast heller att man behöver specialläkemedel (t.ex. malaria) eller vaccin m.m. Det är med andra ord mycket billigare och mer tillgängligt i de flesta fall, att resa hemma i tryggheten. Trygghet betyder inte förresten att det behöver vara tråkigt eller icke-äventyrligt. Du kommer att älska det!

Kommer du på fler orsaker att resa hemma? Ha en fin dag!

Pst! Läs också:
11 medvetna resor eller alternativa aktiviteter för 2020
Varför har resandet blivit ett långdistansfenomen? + fina platser att besöka i Norden
Vi kan flyga mindre och jag har lösningen// Talking about travelling is not maybe not what is on people's mind right now because of the virus and being in quarantine but for the rest of the year when the situation is getting better, I still want to write about this. Here are five reasons to plan a trip in the country you live in.

1. We are often unaware of places in our home country
I might be speaking for myself only but I have realized that there are so many places in Finland that I haven't heard of, because I've been focusing on places far far away. Finland has a lot to offer that I've been completely unaware of before. We don't only have the archipelago and Lapland, we have so much more to offer. Even smaller places and our hometowns can surprise us but if we never think about these, we don't give them a chance in the first place.

2. It is easier to find time for a trip in your home country
If you want to travel to the other side of the world, you'll probably need several weeks off. A trip at home can be made in a weekend - taking the bus to a city nearby o the car to your summer place. Or a night train as far away as possible without leaving the country. You don't need to exchange money, you don't need visas, no extra passport. It's easy to travel in your own country as long as we open our eyes for it.

3. It's almost always more environmentally friendly to travel locally
In small countries like Finland, it's quite easy to get around without flying. Sure, it's a long distance between the southern parts and Lapland but you can still do it without flying. And in most countries you can travel without flying, quite easily. This means that we can choose public transports or our own car. Using your own car is something people might question - is this really environmentally friendly? - but it does have some upsides as well that I want to mention. Using your own car allows you to sleep in it and even cook in it. This means that more hotels and restaurants can be avoided, which actually is quite good for the planet after all.

4. You support your own country's economy this way
All countries are equal and deserve the same amount of respect of course but I still think it's important to support the one you live in money-wise and that will actually help your own situation too. The wealthier your country is, the more likely those in need of help will get it. You get the point! And I also think these slow consciously made travels can make us support smaller local businesses - I guess many people would prefer eating at a family owned café rather than at Espresso house while visiting a new place. If we want to create change, the best thing to do is to start with ourselves. So, start with your own country.

5. It can be a lot cheaper to travel within your country
Imagine if the trip is to go to the summer place of someone you know, out in the archipelago. You won't need to pay for any accommodation (one hopes) and you can cook the food yourself. And in no way could that trip cost you hundreds of euros per person, to travel a short distance without flying. Travelling within your home country probably doesn't require any extra medication either (for example malaria) or vaccinations etc. So it is actually cheaper and more accessible to more people to travel at home, safely. And being safe does not mean that it can't be adventurous, btw. You'll love it!

Can you come up with more reasons to travel at home? Have a good day!

Pst! Here's some more reading for you:
11 conscious travels or alternative options for 2020
Why has travelling become a long distance phenomenon? Great places to visit in the Nordic countries
We can fly less and I have the solution

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog